Poz. 393

UCHWAŁA NR XVI/88/2000

RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego uchwalonego uchwałą Nr III/7/98 z dnia 30.12.1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnic-

kiego

Na podstawie art. 2 ust. 4 i 5 oraz art. 12 pkt 1, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzorcowego statutu powiatu (Dz. U. Nr 146, poz. 957) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Powiatu Trzebnickiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 66 ust. 2 skreśla się pkt 6 w brzmieniu: “powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

WOJCIECH KOWALSKI