Poz. 390

ROZPORZĄDZENIE NR 8

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 3 lipca 2000 r.

w sprawie uznania za rezerwat przyrody

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, w brzmieniu nadanym w Dz. U. Nr 106/98, poz. 668) rozporządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą “Torfowiska Doliny Izery” obszar lasów, gruntów leśnych, nieużytków, pastwisk, wód płynących o powierzchni 484,73 ha położony w gminie Mirsk pow. lwówecki oraz w gminie Szklarska Poręba pow. jeleniogórski w woj. dolnośląskim.

2. Położenie rezerwatu przyrody zawiera załącznik* do niniejszego rozporządzenia.

§ 2

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksów torfowisk typu wysokiego i przejściowego wraz z całą różnorodnością flory i fauny występującej na tym obszarze.

§ 3

W skład rezerwatu przyrody wchodzą:

1. Obszar o powierzchni 213,34 ha oznaczony w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Świeradów, według stanu na dzień 01.01.1998 r., jako oddziały nr: 453, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469.

2. Obszar o powierzchni 271,39 ha oznaczony w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Szklarska Poręba, według stanu na dzień 01.01.1999 r., jako oddziały nr: 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130 pododdz. a, b, c, d, f, j, k, 131 pododdz. a, b, c, d, f, g, o, 132, 133 pododdz. a i b, 203, 204.

§ 4

1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:

1) pozyskania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,

2) zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,

3) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleb oraz powietrza,

5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,

6) wydobywania torfu,

7) zakłócania ciszy,

8) palenia ognisk,

9) stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,

10) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,

11) wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, z wyjątkiem służb leśnych i służb ochrony przyrody,

12) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych i służb ochrony przyrody,

13) zmiany stosunków wodnych negatywnie wpływających na stan rezerwatu,

14) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych, z wyjątkiem niezbędnych do utrzymania rezerwatu.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

1) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,

3) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa,

4) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, udzieloną w przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony.

§ 5

Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody właściwy ze względu na miejsce położenia rezerwatu.

§ 6

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

WITOLD KROCHMAL

 

 

 

 

 

–––––––––––––

* Załącznik znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska Dolnośląskie-

go Urzędu Wojewódzkiego.