Poz. 362

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OWR-820/1276-A/21/2000/JK
Wrocław, dnia 6 czerwca 2000 r.

 

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 268) i art. 47 ust. 1 i 2 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 i z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489),

na wniosek

z dnia 5 czerwca 2000 r.

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA z siedzibą we Wrocławiu

zwanego dalej “Przedsiębiorstwem”

postanawiam

zmienić w pkt 3 moją decyzję nr OWR-820/1276-A/18/99/JK z dnia 19 kwietnia 1999 r., zatwierdzającą taryfę dla ciepła Zespołu Elektrociepłowni Wrocław S.A. i ustalić okres obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie do dnia 31 lipca 2000 r.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo, prowadzące koncesjonowaną działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr OWR-820/1276-A/18/99/JK z dnia 19 kwietnia 1999 r. i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 10 z dnia 26 kwietnia 1999 r. Okres obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie ustalono do dnia 30 czerwca 2000 r.

Pismem z dnia 5 czerwca 2000 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 31 lipca 2000 r., uzasadniając to trwającymi pracami nad nowelizacją prawa energetycznego oraz przewidywaną w niedługim terminie koniecznością zmiany zapisów we wniosku taryfowym dostosowanych do nowych uregulowań prawnych.

Zgodnie z treścią art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Przedłużenie okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w dotychczasowej taryfie pozwoli na uwzględnienie w nowej taryfie Przedsiębiorstwa nowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla ciepła, bowiem dotychczasowe zostaną zmienione nowelą do ustawy – Prawo energetyczne, ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 1999 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 1042), na mocy którego przepis art. 46 ustawy – Prawo energetyczne z dniem 1 lipca 2000 r. utraci moc w zakresie, w jakim upoważnia on Ministra Gospodarki do określenia zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, energią elektryczną i ciepłem w tym zasad rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

Ponadto Przedsiębiorstwo we wniosku z dnia 5 czerwca 2000 r. zobowiązało się do nie podwyższania cen i stawek opłat w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867 i z 1999 r. Nr 30, poz. 291), co zabezpiecza interesy odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem opłat za ciepło.

Zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nr OWR-820/1276-A/18/99/JK z dnia 19 kwietnia 1999 r., nie sprzeciwiają się przepisy szczególne, a zwłaszcza § 16 ust. 2 cyt. rozporządzenia według którego Prezes URE może określić okres obowiązywania bazowych cen i stawek opłat od jednego roku do pięciu lat.

Ponieważ spełnione są przesłanki warunkujące zmianę ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w związku z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postępowania cywilnego oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – Dz. U. Nr 160, poz. 1064). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław.

2. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
D Y R E K T O R
Wincenty Rękas