Poz. 361

UCHWAŁA NR XVIII/139/00

RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 21 lutego 2000 r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

gminy Dobromierz

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r.) Rada Gminy Dobromierz uchwala zmianę w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz uchwalonym 27 stycznia 1994 r. uchwałą Nr XLIII/191/94.

 

§ 1

1. Zmiana w planie obejmuje teren działki nr 125/10 i 125/11 o powierzchni 40 arów stanowiącej użytek rolny w postaci RIIIa i RIVa położonej we wsi Czernica, której granicę wyznacza droga gminna – dz. 312/dr, teren działki 125/8 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz teren działek: 125/9, 126, 125/2, 125/12 użytkowanych rolniczo.

2. Przedmiotem zmiany w planie jest realizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 125/10 i budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 125/11. Teren określony w ust. 1 otrzymuje symbol CXII 11aMN i zapis: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 2

1. Integralną częścią zmiany w planie jest rysunek pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dz. 125/10 i 125/11 w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,

2) oznaczenie najmniejszej odległości linii zabudowy,

3) wjazdy na tereny działek.

§ 3

Dla terenu określonego w § 1 ust. 2 obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1) dopuszcza się zainwestowanie trwałe nie większe niż 30% powierzchni brutto,

2) minimalna odległość linii zabudowy od drogi dojazdowej (dz. Nr 312/dr) = 6,0 m,

3) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji,

4) bryłę i formę architektoniczną obiektów dostosować do charakteru istniejącego zainwestowania wsi,

5) stosować dachy symetryczne o stromych połaciach,

6) do wystroju zewnętrznego wykorzystać materiały naturalne.

§ 4

1. Dla terenu, o którym mowa w § 1 ust. 2 przyjmuje się następujące zasady obsługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

1) zaopatrzenie w wodę z lokalnego wodociągu wiejskiego,

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, należy wykonać szczelne urządzenie do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich wywozu,

3) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, wody opadowe z połaci dachowych, jako umownie czyste, odprowadzać na teren posesji.

2. Zaopatrzenie terenu w energię elektryczną i gaz nastąpi na zasadzie:

1) włączenia do istniejącej sieci elektroenergetycznej nn,

2) do czasu zrealizowania sieci gazowej zaopatrzenie gazem bezprzewodowym.

3. Dla celów grzewczych zastosować wyłącznie ekologiczne źródło energii tj. gaz, energię elektryczną, olej opałowy.

4. Stałe odpady należy gromadzić w pojemnikach kontenerowych opróżnianych przez służbę gminną.

§ 5

Wszelkie prace ziemne wykonywane w obrębie terenu określonego w § 1 ust. 2 wymagają prowadzenia wyprzedzających prac archeologicznych ze względu na występowanie w tym rejonie stanowisk archeologicznych.

§ 6

Uchyla się uchwalę Rady Gminy Nr XLIII/191/94 z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz w części dotyczącej jednostki bilansowej CXII 12RP.

§ 7

Stwierdza się, że w związku z uchwaleniem zmiany w planie wzrasta wartość nieruchomości.

1. Ustala się, że wielkość jednorazowej opłaty pobranej od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany w planie, wynosi 15% wzrostu wartości nieruchomości.

2. Jednorazowa opłata pobrana będzie przez Wójta Gminy w przypadku zbywania przez właściciela nieruchomości.

§ 8

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Dobromierz.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

ZBIGNIEW KUDŁA

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/139/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 lutego 2000 r.