Poz. 360

UCHWAŁA NR XXXIV/166/2000

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE

z dnia 23 maja 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

podstawowych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329; Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153; Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W uchwale Nr XXX/140/96 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 kwietnia 1996 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych zmienionej uchwałami Nr XLV/209/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku, Nr XI/65/99 z dnia 15 kwietnia 1999 roku oraz Nr XXX/158/2000 z dnia 28 marca 2000 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchwały w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 1 dodaje się ulice: Paderewskiego od nr 50 do nr 74 oraz Kilińskiego nr parzyste do 6 i numery nieparzyste do 17f,

2) w § 3 uchwały w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 dodaje się ulice: Paderewskiego do nr 48, Kilińskiego (bez nr parzystych do 6 i nr nieparzystych do 17f), Księcia Ludwika I, Tadeusza Kościuszki 3, 3a, 3b, 3c oraz Małomicka,

3) w § 6 uchwały zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

“Dla uczniów klas:

a) II–VI w roku szkolnym 2000/2001

b) III–VI w roku szkolnym 2001/2002

c) IV–VI w roku szkolnym 2002/2003

d) V–VI w roku szkolnym 2003/2004

e) VI w roku szkolnym 2004/2005

do obwodu szkoły należą ulice:

Jana Kilińskiego, Ignacego Paderewskiego (od numeru 2 do 74), Księcia Ludwika I, Tadeusza Kościuszki 3, 3a, 3b, 3c, Małomicka”.

§ 2

Zmiany w obwodach szkół wymienione w § 1 ust. 1 i 2 dotyczą naboru uczniów do klas I począwszy od roku szkolnego 2000/2001.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVII/153/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lutego 2000 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

ROMAN JASIŃSKI