Poz. 283

UCHWAŁA NR XIII/72/00

RADY GMINY W MIŁKOWICACH

z dnia 10 marca 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Miłkowicach

Na podstawie art. 5, ust. 2, pkt 1 i art. 58, ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 marca 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), Rada Gminy w Miłkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2 uchwały Nr IV/31/99 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Miłkowicach (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 17, poz. 831) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: “Goślinów, Lipce, Ulesie”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Miłkowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

PIOTR KRAWCZYK