Poz. 281

UCHWAŁA NR 150/2000

RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 28 lutego 2000 r.

w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i planu sieci publicznych szkół

podstawowych oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) art. 17, ust. 4, art. 59, ust. 1 i 2 oraz art. 61 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1

Ustala się następującą strukturę organizacyjną szkół podstawowych w gminie Zgorzelec.

1. Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach obejmuje klasy I-VI oraz oddział realizujący roczne przygotowanie przedszkolne dzieci w wieku 6 lat.

2. Szkoła Podstawowa w Jerzmankach obejmuje klasy I-VI. Przy Szkole Podstawowej w Jerzmankach tworzy się Szkołę Filialną w Łagowie z siedzibą w Łagowie ul. Szkolna 2 obejmującą klasy I-V oraz oddział realizujący roczne przygotowanie przedszkolne dzieci w wieku 6 lat.

3. Szkoła Podstawowa w Osieku Łużyckim obejmuje klasy I-VI oraz oddział realizujący roczne przygotowanie przedszkolne dzieci w wieku 6 lat.

4. Szkoła Podstawowa w Trójcy obejmuje klasy I-VI oraz oddział realizujący roczne przygotowanie przedszkolne dzieci w wieku 6 lat.

5. Szkoła Podstawowa w Żarskiej Wsi obejmuje klasy I-VI oraz oddział realizujący roczne przygotowanie przedszkolne dzieci w wieku 6 lat.

§ 2

Tworzy się następujące obwody szkolne:

1. Obwód Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach obejmuje miejscowość Jędrzychowice w zakresie klas I-VI.

2. Obwód Szkoły Podstawowej w Jerzmankach obejmuje miejscowość Łagów w zakresie klas I-VI oraz w zakresie klasy VI miejscowości: Jerzmanki i Gozdanin.

3. Obwód Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim obejmuje miejscowości: Osiek Łużycki, Kostrzyna, Koźlice, Koźmin, Kunów, Radomierzyce, Ręczyn, Łomnica, Niedów, Spytków, Tylice w zakresie klas I-VI.

4. Obwód Szkoły Podstawowej w Trójcy obejmuje miejscowości: Trójca, Białogórze, Gronów, Sławnikowice, Pokrzywnik w zakresie klas I-VI oraz Jerzmanki i Gozdanin w zakresie klas I-V.

5. Obwód Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi obejmuje miejscowości: Żarska Wieś i Przesieczany w zakresie klas I-VI.

§ 3

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty we Wrocławiu zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2000 roku Szkołę Podstawową w Sławnikowicach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zgorzelec.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 44/99 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

LISOWSKI EDWARD