Poz. 280

UCHWAŁA NR 139/2000

RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 28 lutego 2000 r.

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego wsi Żarska Wieś

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 373/98 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 czerwca 1998 r. i uchwałą Nr 38/99 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 stycznia 1999 r., Rada Gminy Zgorzelec uchwala, co następuje:

§ 1

Przedmiot i zakres ustaleń zmian w planie

1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś.

2. Integralną częścią zmian w planie są rysunki ustaleń funkcjonalno-przestrzennych w skali 1:5000, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Na załącznikach, o których mowa w ustępie 2, oznaczono granice terenów objętych zmianami w planie.

4. Zmiany w planie ustalają:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

2) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

3) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

4) warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

6) tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków, bądź zbiorników bezodpływowych.

5. Zmiany w planie obejmują tereny o następujących funkcjach:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku zmian w planie symbolem MN,

2) tereny administracji i usług publicznych oznaczone na rysunku zmian w planie symbolem UP,

3) tereny usługowo-produkcyjne oraz usług komercyjnych i publicznych oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem UE/U,

4) tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku zmian w planie symbolem E,

5) tereny upraw rolniczych i ogrodniczych oznaczone na rysunku zmian w planie symbolem RZ.

6. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunkach zmian w planie linie rozgraniczające.

7. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmian w planie są obowiązującymi ustaleniami:

1) granica terenu objętego zmianami w planie,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia funkcji terenu,

4) granice stref przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia,

5) miejsce włączenia wewnętrznego układu komunikacyjnego.

8. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmian w planie stanowią informację uzupełniającą do ustaleń zmian planu:

1) granica administracyjna gminy Zgorzelec,

2) przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia,

3) przebieg gazociągu średniego ciśnienia,

4) przebieg linii energetycznej średniego napięcia,

5) granica strefy ochrony pośredniej ujęć wody,

6) oznaczenie klasyfikacji technicznej i numery dróg zlokalizowanych w otoczeniu obszaru opracowania.

§ 2

Przeznaczenie terenów oraz warunki i zasady

ich zagospodarowania

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku zmian w planie symbolem MN.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto:

1) usługi wbudowane w obiekty mieszkaniowe,

2) garaże wolnostojące i obiekty usługowe,

3) obiekty infrastruktury technicznej.

3. Wyznacza się tereny administracji i usług publicznych oznaczone na rysunku zmian w planie symbolem UP obejmujące obiekty oświaty, sportu i rekreacji oraz kościoła.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 3 dopuszcza się ponadto:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zajmującą maksymalnie 20% wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów,

2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

5. Wyznacza się tereny usługowo-produkcyjne oraz usług komercyjnych i publicznych oznaczone na rysunkach zmian w planie symbolem UE/U.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 5 dopuszcza się ponadto:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną,

2) obiekty i urządzenia rekreacji i sportu,

3) zieleń parkową i izolacyjną.

7. Wyznacza się tereny urządzeń infrastruktury komunalnej oznaczone na rysunku zmian w planie symbolem E obejmujące ujęcia wód komunalnych oraz urządzenia zaopatrzenia w wodę.

8. Wyznacza się tereny upraw rolniczych i ogrodniczych oznaczone na rysunku zmian w planie symbolem RZ.

§ 3

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

1. Przy wydzielaniu działek na terenach zabudowy mieszkaniowej MN należy zachować następujące parametry i wskaźniki:

1) minimalna szerokość działki - 18 m,

2) wskaźniki zabudowy działki, maksymalny - 0,25,

3) wskaźniki intensywności zabudowy działki, maksymalny - 0,25.

2. Dla terenów usługowo-produkcyjnych oraz usług komercyjnych i publicznych oznaczonych symbolem UE/U, wydzielenie działek pod funkcję podstawową może nastąpić przy zachowaniu następujących warunków, parametrów i wskaźników:

1) układ i kształt działek dostosowany będzie do przeznaczenia, sposobu użytkowania terenu, przy zachowaniu:

a) przepisów ochrony przeciwpożarowej,

b) przepisów sanitarnych i ochrony środowiska,

c) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

d) warunków wynikających z obsługi technicznej terenu,

e) zasięgu strefy ograniczonego użytkowania terenu wynikającej z uciążliwości dróg oraz minimalnej dopuszczalnej odległości zabudowy od linii rozgraniczających drogi krajowej wynoszącej 25 m,

2) uwzględnione zostanie uzgodnione z Zarządcą drogi miejsce jednego zbiorczego podłączenia układu komunikacji wewnętrznej (w formie skrzyżowania bezkolizyjnego) do drogi krajowej nr 4 - jako drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego),

3) uwzględniona będzie konieczność zaprojektowania układu komunikacji wewnętrznej w formie drogi zbiorczej dla obsługi terenów przyległych do drogi krajowej nr 4,

4) wskaźniki zabudowy:

a) minimalny - 0,20,

b) maksymalny - 0,80,

5) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) minimalny - 0,20,

b) maksymalny - 1,0.

3. Przy wydzieleniu działek budowlanych na cele mieszkaniowe, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt 1 należy zachować następujące parametry i wskaźniki:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - jak w § 3 ust. 1,

2) dla zabudowy wielorodzinnej:

a) minimalny wskaźnik zabudowy - 0,20,

b) maksymalny wskaźnik zabudowy - 0,25,

c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,25,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,70.

§ 4

Warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego

1. Dla obiektów obsługi komunikacji oraz parkingów ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę.

2. W obszarze strefy ochrony pośredniej oznaczonej na rysunku zmian planu zapewnić szczególne warunki ochrony środowiska poprzez zachowanie zakazów dotyczących:

1) prowadzenia niezorganizowanych form składowania odpadów komunalnych oraz mycia pojazdów,

2) lokalizacji obiektów związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych i poprodukcyjnych oraz ścieków,

3) lokalizacji obiektów i urządzeń zanieczyszczających grunty i wody gruntowe związkami ropopochodnymi lub innymi chemikaliami,

4) wprowadzenia ścieków sanitarnych do ziemi.

3. Na terenach przeznaczonych do zainwestowania należy zaprojektować zieleń o funkcjach izolacyjnych.

4. Istniejące drzewa i krzewy, z wyjątkiem drzew i krzewów owocowych, podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Zaopatrzenie w wodę indywidualne lub z wodociągu grupowego funkcjonującego w oparciu o istniejące ujęcia i urządzenia zaopatrzenia w wodę.

2. Odprowadzenie ścieków poprzez grupowy system kanalizacyjny obsługujący tereny wsi.

3. Na terenach objętych ustaleniami zmian planu dopuszcza się tymczasowe indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, poprzez zbiorniki bezodpływowe lub indywidualne oczyszczalnie ścieków pod warunkiem spełnienia wymagań sanitarnych i ochrony środowiska wynikających z aktualnych przepisów oraz ograniczeń, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały.

4. Dostawa energii elektrycznej do celów bytowych i grzewczych z sieci przedsiębiorstwa energetycznego poprzez między innymi następujące elementy sieci:

1) sieć rozdzielcza,

2) stacja transformatorowa,

3) linie niskiego napięcia i przyłącza.

5. Ogrzewanie obiektów indywidualne w oparciu o energię elektryczną, gaz ziemny, paliwa płynne i inne spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska oraz interesu osób trzecich.

6. Składowanie czasowe odpadów komunalnych wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

7. W obszarze wyznaczonej strefy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia wyklucza się lokalizację wszelkich budynków. Niezbędne budowle, w tym obiekty infrastruktury technicznej i komunikacji winny być zlokalizowane z zachowaniem odległości określonych w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686).

8. Odległość projektowanego zainwestowania od sieci gazowej średniego ciśnienia i linii energetycznej średniego napięcia określają obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.

Przepisy końcowe

§ 6

1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się w wysokości 10%.

2. W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś uchwalonego uchwałą Nr 215/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz. U. Województwa Jeleniogórskiego z 1997 r. Nr 26, poz. 52).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

LISOWSKI EDWARD

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 139/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2000 r.

Powiększenie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 139/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2000 r.

Powiększenie

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 139/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2000 r.

Powiększenie

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 139/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2000 r.

Powiększenie