Poz. 278

UCHWAŁA NR XIV/89/2000

RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 28 lutego 2000 r.

o zmianie uchwały Rady Gminy Pielgrzymka w sprawie utworzenia i organizacji Gimnazjum w Pielgrzymce

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 i z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Pielgrzymce uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/26/99 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia i organizacji Gimnazjum w Pielgrzymce wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do obwodu Gimnazjum w Pielgrzymce należą miejscowości:

1. Pielgrzymka,

2. Wojcieszyn,

3. Nowa Wieś Grodziska,

4. Jastrzębnik,

5. Czale,

6. Nopwe Łąki,

7. Twardocice,

8. Proboszczów,

9. Sędzimirów".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2000 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZENON BERNACKI