Poz. 274

UCHWAŁA NR XVII/96/2000

RADY GMINY W KUNICACH

z dnia 16 lutego 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasięgu terytorialnego (obwodu) Szkoły

Podstawowej w Rosochatej

Na podstawie art. 58, ust. 2 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, Nr 117, poz. 759) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 ust. 1 Uchwały Nr VII/36/99 Rady Gminy w Kunicach z dnia 15 marca 1999 r., w sprawie zasięgu terytorialnego (obwód) Szkoły Podstawowej w Rosochatej skreśla się pkt 4.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

JANINA WĄGRODNA