Poz. 272

UCHWAŁA NR XV/86/99

RADY GMINY W KUNICACH

z dnia 2 grudnia 1999 r.

w sprawie zmiany do statutu gminy Kunice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 do statutu gminy Kunice stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/95/96 Rady Gminy w Kunicach z dnia 15.02.1996 r. w sprawie statutu gminy Kunice (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 18, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 6 na końcu kropkę zastępuje sie przecinkiem,

2) dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Urząd Gminy w Kunicach,

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Kunicach".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

JANINA WĄGRODNA