Poz. 270

UCHWAŁA NR XX/143/2000

RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 30 marca 2000 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/99 w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Szkolnej 3-4

w Boguszowie-Gorcach

Na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XIX/129/2000 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kosynierów 81 w Boguszowie-Gorcach uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 1 po słowach "Wałbrzyska" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się następujące ulice: Kosynierów, Sawickiej Hanki, Osiedle Górnicze, Leśna, Zamkowa, Poniatowskiego, Świerkowa, Boczna.

§ 2

Budynek po likwidowanej Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kosynierów 81 w Boguszowie-Gorcach przekazuje się w trwały zarząd do Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach z dniem 1 września 2000 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

JÓZEF B. WALISZEWSKI