Poz. 267

UCHWAŁA NR XVI/131/2000

RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 29 lutego 2000 r.

w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego

gminy Sobótka

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.  139), w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy i Miasta w Sobótce Nr XXXVIII/274/97 z dnia 8.09.1997 r. Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy i Miasta w Sobótce Nr XIV/89/91 z dnia 2 października 1991 roku wraz z późn. zmianami w odniesieniu do terenu działki nr 180 (po podziale 180/1 - 180/16) położonego w obrębie wsi Garncarsko.

§ 2

1. W granicach terenu objętego zmianą planu gminy, określonego na rysunku w skali 1:1000, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały obowiązują ustalenia § 4 - 6.

2. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje w za-kresie działek nr 180/1 - 180/16.

§ 3

W granicach terenu określonego w § 1 i na załączniku wymienionym w § 2 tracą moc obowiązującą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy i Miasta w Sobótce Nr XIV/89/91 z dnia 2.10.1991 r. z późniejszymi zmianami.

§ 4

1 Dla terenu działki nr 180 (po podziale 180/1 - 180/16), położonego we wsi Garncarsko wprowadza się zmianę ustalenia przeznaczenia terenu z dotychczasowych urządzeń produkcji rolnej oraz użytków rolnych na teren zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, siedliskowej oraz usługowo-produkcyjnej wraz z ulicami dojazdowymi.

2. Dla terenu określonego w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się oznaczenia: 7 MN, 8 U/P, 9 MR, 10 KD oraz 11KD, stanowiące kontynuację numeracji tekstu planu dla wsi Garncarsko.

3. Dla terenu wsi Garncarsko oznaczonego symbolem 7 MN ustala się:

- przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniowo-jednorodzinną,

- nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od frontowej granicy terenu wzdłuż ulicy Nowowiejskiej (drogi powiatowej nr 47705),

- powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25% ogólnej powierzchni działki budowlanej,

- wysokość zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji, w tym poddasze,

- obowiązują dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 40-50%, symetryczne, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,

- ogrzewanie budynków należy rozwiązać przy wykorzystaniu ekologicznych czynników grzewczych, takich jak olej opałowy, energia elektryczna lub gaz, z wykluczeniem opału stałego.

4. Dla terenu we wsi Garncarsko oznaczonego symbolem 8 U/P ustala się:

- przeznaczenie terenu na zabudowę usługowo-produkcyjną wraz z komunikacją wewnętrzną i niezbędnymi dla obsługi terenu urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej,

- wszelkie urządzenia obsługi komunikacyjnej terenu, jak: parkingi, zatoki, place manewrowe należy lokalizować w granicach terenu,

- budowa, rozbudowa, modernizacja oraz funkcjonowanie obiektów i urządzeń związanych z terenem nie mogą negatywnie wpływać lub ograniczać użytkowania terenów sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.

5. Dla terenu we wsi Garncarsko oznaczonego symbolem 9 MR ustala się:

- przeznaczenie terenu na zabudowę siedliskową,

- linia rozgraniczająca z terenem 8 U/P jest orientacyjna i może być ustalona w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- teren można podzielić na nie więcej niż 6 działek z zapewnieniem dojazdu z drogi publicznej do każdej z nich.

6. Dla terenu we wsi Garncarsko oznaczonego symbolem 10 KD ustala się:

- przeznaczenie terenu na ulicę dojazdową.

7. Dla terenu we wsi Garncarsko oznaczonego symbolem 11 KD ustala się:

- przeznaczenie terenu na ulicę dojazdową,

- szerokość w liniach rozgraniczających min. 8 m.

§ 5

Wszelkie prace ziemne, prowadzone w obrębie terenu wymienionego w § 1 wymagają uprzedniego zgłoszenia i prowadzenia pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

§ 6

1. Dla terenu określonego w § 1 uchwały ustala się zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej; dopuszcza się budowę własnych ujęć wody w trybie obowiązujących przepisów.

2. Dla terenu określonego w § 1 uchwały ustala się wymóg odprowadzenia ścieków, zgodnie z aktualnymi możliwościami, przy następujących preferencjach:

a) do sieci kanalizacji sanitarnej,

b) zastosowanie indywidualnego systemu odprowadzania ścieków, pod warunkiem uzgodnienia z właściwą służbą ochrony środowiska,

c) do zbiornika bezodpływowego - dopuszczalne wyłącznie w przypadkach braku kanalizacji sanitarnej.

3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenia ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

§ 7

Dla terenu określonego w § 1 uchwały ustala się stawkę procentową w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139) w wysokości 30%.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

JOANNA KWIATEK

Załącznik do uchwały Nr XVI/131/2000 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 lutego 2000 r.

Powiększenie