Poz. 263

POSTANOWIENIE NR 10/2000

ZASTĘPCY WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

W WAŁBRZYCHU

z dnia 10 kwietnia 2000 r.

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy

w Czarnym Borze przed upływem kadencji

Na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 84, poz. 386) oraz art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) postanawia się, co następuje:

 

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Grupy Inicjatywnej z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie odwołania Rady Gminy w Czarnym Borze uznaje się wniosek za spełniający wymogi ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o referendum gminnym.

§ 2

  1. Zarządza się przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy w Czarnym Borze.
  2. Datę referendum, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się na niedzielę 28 maja 2000 r.

§ 3

  1. Karta do głosowania jest drukowana na papierze koloru białego, jednostronnie i ma format A-6.
  2. Wzór i treść karty do głosowania stanowi załącznik Nr 1 do postanowienia.

§ 4

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik Nr 2 do postanowienia.

§ 5

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu przez rozplakatowanie na terenie gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASTĘPCA

WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

W WAŁBRZYCHU

JAN LINOWSKI

 

Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 10/2000 Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 10 kwietnia 2000 r.

 

Wzór i treść karty do głosowania

 

Karta do głosowania

w referendum gminnym w sprawie odwołania

Rady Gminy w Czarnym Borze zarządzonym przez

Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

na dzień 28 maja 2000 r.

 

Czy Pan(i) jest za odwołaniem

Rady Gminy w Czarnym Borze ?

 

¨ TAK ¨ NIE

 

Informacja:

Głosować można stawiając znak “X” w kratce obok odpowiedzi “TAK” lub “NIE”.

Postawienie znaku “X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku “X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

(miejsce na pieczęć (pieczęć Zastępcy Wojewódzkiego

komisji obwodowej) Komisarza Wyborczego)

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr 10/2000 Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 10 kwietnia 2000 r.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum

Dzień przed dniem referendum,

w którym upływa termin wykonania czynności

Treść czynności

28 kwietnia 2000 r.

Podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy postanowienia Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o przeprowadzeniu referendum

3 maja 2000 r.

Powołanie przez Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Gminnej Komisji ds. Referendum w Czarnym Borze

8 maja 2000 r.

Podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie obwieszczeń Wójta Gminy Czarny Bór o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

13 maja 2000 r.

Powołanie przez Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu obwodowych komisji ds. referendum

14 maja 2000 r.

Sporządzenie w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

27 maja 2000 r.

Przekazanie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum

28 maja 2000 r.

godz. 6002000

Głosowanie