Poz. 261

POROZUMIENIE

z dnia 3 kwietnia 2000 r.

zawarte pomiędzy WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIM WITOLDEM KROCHMALEM

a ZARZĄDEM POWIATU ŚRODA ŚLĄSKA

reprezentowanym przez STAROSTĘ FERDYNANDA GRABOWIECKIEGO

w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5

zm.: Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 739)

Na podstawie art. 15, pkt 3 oraz art. 33, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 91, poz. 577 z 1998 r.) Wojewoda Dolnośląski zwany dalej “Wojewodą” oraz Starosta Powiatu Średzkiego zwany dalej “Starostą” zawierają porozumienie następującej treści:

 

 

§ 1

1. Celem zapewnienia obsługi mieszkańców powiatu średzkiego w zakresie załatwienia spraw paszportowych Wojewoda powierza nieodpłatnie Staroście prowadzenie następujących spraw, wynikających z realizacji powołanej wyżej ustawy o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych:

2. Powierzenie prowadzenia wyżej wymienionych spraw nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2

Starosta realizuje zadania wymienione w § 1 ust. 1 w stosunku do osób zameldowanych na terenie powiatu na pobyt stały.

§ 3

1. Starosta odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie spraw, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz sprawną organizację ich załatwiania.

2. Starosta zapewnia właściwe zabezpieczenie pomieszczeń i przechowywanie dokumentów o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 4

1. Dystrybucję wniosków i wystawionych paszportów do powiatu zapewnia Wojewoda.

§ 5

1. Wojewoda sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności na zasadach i w sposób określony w art. 15 pkt 2 ustawy o administracji rządowej w województwie. Zadania Wojewody w tym zakresie wykonuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, któremu przysługują uprawnienia do:

2. Starosta zobowiązuje się do respektowania zaleceń i wytycznych wynikających z funkcji nadzorczych i kontrolnych Wojewody.

§ 6

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

3. Wojewoda może rozwiązać porozumienie w trybie natychmiastowym w przypadku:

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

FERDYNAND GRABOWIECKI

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

WITOLD KROCHMAL