Poz. 259

UCHWAŁA NR 136/2000

RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 28 lutego 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

działki numer 47/1 i 47/2 w jednostce strukturalnej Nr 14 – Koźlice

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 83/95 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 czerwca 1995 r., Rada Gminy Zgorzelec uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przedmiot i zakres ustaleń

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki numer 47/1 i 47/2 w jednostce strukturalnej nr 14 – Koźlice.

2. Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:5000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3. Planem objęte są tereny o następujących funkcjach:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) tereny obiektów infrastruktury technicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem E,

3) tereny drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem K.

4. Plan ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające obiektów komunikacji, w tym dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające te tereny,

5) granice i zasady terenów lub obiektów podlegających ochronie,

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

7) zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane,

8) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

9) granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

5. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające obowiązujące i orientacyjne.

6. Linie rozgraniczające oznaczone jako orientacyjne mogą zostać zmienione w stosunku do linii oznaczonych na rysunku planu maksymalnie o 10 m w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

7. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granica opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

3) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,

4) oznaczenia funkcji terenu,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy.

8. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią informację uzupełniającą do ustaleń planu:

1) oznaczenie klasyfikacji technicznej i numery dróg zlokalizowanych w otoczeniu obszaru opracowania,

2) propozycje podziału na działki.

§ 2

1. Przeznaczenie terenów i lokalizację funkcji określa rysunek planu.

2. Wyznacza się tereny o następujących funkcjach podstawowych oznaczonych na rysunku planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 14,22 MN,

2) tereny obiektów infrastruktury technicznej o symbolu 14,23 E,

3) tereny drogi wewnętrznej o symbolu 14,24 K.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 dopuszcza się:

1) usługi publiczne – w obiektach dotychczas zlokalizowanych na terenie obszaru objętym planem,

2) usługi komercyjne wbudowane w obiekty mieszkaniowe,

3) garaże wolnostojące i obiekty handlowe o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 40 m2,

4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenach obiektów infrastruktury technicznej dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej na całości wyznaczonego terenu, w przypadku rozwiązania obsługi technicznej projektowanej zabudowy w oparciu o urządzenia infrastruktury komunalnej zlokalizowane poza obszarem objętym planem.

5. Droga, o której mowa w ust. 2 pkt 3 powinna spełniać parametry drogi klasy D (dojazdowej).

§ 3

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

1. Ustala się następujące zasady, warunki i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) od dojazdów i dróg wewnętrznych 3,0 m

b) od drogi powiatowej nr 12319 8,0 m

2) maksymalna liczba kondygnacji 2

3) maksymalna wysokość kalenicy 10 m

4) wskaźnik zabudowy wydzielonej działki 0,10 – 0,20

5) wskaźnik intensywności zabudowy działki 0,12 – 0,35

6) dach stromy, symetryczny kryty dachówką,

min. spadek 38o – 42o

2. Obiekty handlowe, garaże wolnostojące oraz obiekty infrastruktury technicznej projektować jako obiekty jednokondygnacyjne z możliwością zastosowania dachu płaskiego, jak i stromego.

3. Istniejące na terenie planu drzewa i krzewy podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie objętym planem z zachowaniem następujących warunków:

1) utrzymane zostaną gabaryty i charakter dotychczasowego ukształtowania bryły budynku,

2) nowe elementy dostosowane będą do architektonicznej formy obiektu, formy dachu oraz rozwiązań materiałowych,

3) budynki dotychczas przykryte dachem płaskim mogą być przykryte dachem stromym o spadku nawiązującym do otaczających budynków.

§ 4

Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane

1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej MN wydzielenie działek może nastąpić przy spełnieniu następujących warunków i parametrów:

1) układ i kształtowanie działki dostosowane będzie do przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu, przy zachowaniu:

a) przepisów ochrony przeciwpożarowej,

b) przepisów sanitarnych i ochrony środowiska,

c) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

d) warunków wynikających z obsługi technicznej terenu,

e) zasad ochrony istniejącego zadrzewienia i wymiaru jego korony,

2) minimalna wielkość działki – 750 m2,

3) minimalna szerokość działki wzdłuż dróg – 18 m.

2. Dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w ust. 1 pod warunkiem spełnienia zasad i standardów zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy określonych w § 3 ust. 1.

3. Tereny poza istniejącym zainwestowanym, w tym objęte podziałem na działki, mogą stanowić obszar zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

§ 5

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Zaopatrzenie w wodę indywidualne lub z wodociągu grupowego obsługującego całą wieś.

2. Dopuszcza się indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez zbiorniki bezodpływowe lub indywidualne oczyszczalnie ścieków pod warunkiem spełnienia wymagań sanitarnych i ochrony środowiska wynikających z aktualnych przepisów, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej.

3. Dostawa energii elektrycznej do celów bytowych i grzewczych z sieci przedsiębiorstwa energetycznego.

4. Ogrzewanie obiektów indywidualne w oparciu o energię elektryczną, paliwa płynne i inne spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowiska.

5. Składowanie czasowe odpadów komunalnych wyłącznie w miejscach gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 6

Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu

1. Do chwili przeprowadzenia trwałych przekształceń zgodnych z ustaleniami planu, tereny i budynki mogą być wykorzystywane czasowo na cele usług publicznych i komercyjnych związanych z obsługą mieszkańców lub na cele związane z obsługą gospodarki komunalnej Gminy.

2. Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej.

Przepisy końcowe

§ 7

Zgodnie z art. 10 ust. 3, oraz art. 36 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stawkę procentową do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się w wysokości 10%.

§ 8

Dla terenów objętych ustaleniami planu tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec uchwalonego uchwałą nr 163/92 Rady Gminy Zgorzelec z 27 lipca 1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Jeleniogórskiego Nr 18 poz. 193).

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

LISOWSKI EDWARD

Załącznik do uchwały Nr 136/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 2000 r.