Poz. 258

UCHWAŁA NR XIII/87/2000

RADY GMINY W LEGNICKIM POLU

z dnia 28 lutego 2000 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) i art. 18 ust. 2 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się z dniem 1 września 2000 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu zwany dalej zespołem. Zespół jest gminną jednostką budżetową.

2. W skład zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu,

2) Przedszkole Publiczne w Legnickim Polu.

3. Zasięg terytorialny (obwód) zespołu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje miejscowości wymienione w załączniku do uchwały.

§ 2

Z dniem utworzenia, zespół przejmie majątek ruchomy i nieruchomy pozostający w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu i Przedszkola Publicznego w Legnickim Polu.

§ 3

Zarząd gminy w Legnickim Polu w terminie do dnia 15 marca 2000 r. opracuje i przedstawi radzie gminy do uchwalenia statut zespołu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

RYSZARD FRĄCZEK

Załącznik do uchwały Nr XIII/87/2000 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 lutego 2000 r.

Zasięg terytorialny (obwód) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu

L.p.

Siedziba szkoły

Granice obwodu – wsie

1

2

3

1.

 

 

 

 

2.

Legnickie Pole

budynek w Legnickim Polu

 

 

budynek w Mikołajowicach

1. Legnickie Pole IV-VI

2. Raczkowa IV-VI

3. Strachowice IV-VI

4. Biskupice IV-VI

5. Czerszków IV-VI

6. Mikołajowice IV-VI

7. Lubień IV-VI

8. Ogonowice IV-VI

9. Taczalin IV-VI

10. Księginice IV-VI

11. Kojszków-Mąkolice IV-VI

12. Nowa Wieś Legnicka IV-VI

1. Mikołajowice I-III

2. Ogonowice I-III

3. Lubień I-III

4. Księginice I-III

5. Taczalin I-III

6. Legnickie Pole I-III

7. Strachowice I-III

8. Biskupice I-III

9. Czerszków I-III

10. Raczkowa I-III

11. Kojszków-Mąkolice I-III

12. Nowa Wieś Legnicka I-III