Poz. 257

UCHWAŁA NR XIII/86/2000

RADY GMINY W LEGNICKIM POLU

z dnia 28 lutego 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla działki nr 151/1 we wsi Legnickie Pole

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279) w związku z uchwałą Nr VI/40/99 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 26 marca 1999 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru w Legnickiem Polu uchwala się, co następuje :

 

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 151/1 położonej we wsi Legnickie Pole, obejmujący ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem uchwalenia są następujące ustalenia :

1) przeznaczenie terenu:

a) 1UZ, UA, MN – teren przeznaczony pod funkcję gminnych usług zdrowia, administracji i mieszkalnictwa; ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów; nakazuje

 

się zapewnienie parkowania dla pojazdów obsługujących i dla pojazdów użytkowników usług na wydzielonym w planie terenie; dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; zaleca się; 1 miejsce parkingowe na 40 m2 pow. użytkowej dla usług administracyjnych i 1 miejsce parkingowe na 30 m2 pow. użytkowej dla usług zdrowia; dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług towarzyszących nie powodujących pogorszenia stanu środowiska; powierzchnia działki objęta zmianą planu wynosi 0,274 ha,

b) 2MNs – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie szeregowym; zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy; dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; zasady podziału na poszczególne zabudowane nieruchomości mieszkalne przedstawiono na rysunku ustaleń planu; powierzchnia terenu wynosi 0,083 ha,

c) 3ZP, U – teren przeznacza się na zieleń parkową; dopuszcza się możliwość lokalizacji małego, parterowego obiektu handlowego o pow. zabudowy do 2% powierzchni terenu; powierzchnia terenu 0,067 ha,

2) warunki i zasady kształtowania i urządzania terenu:

a) ustala się wjazdy na posesję od strony ulicy Klasztornej,

b) istniejąca zieleń – drzewa do bezwzględnego zachowania,

c) ustala się utrzymanie trawiastej nawierzchni i obsadzenia terenu nową zielenią,

3) zasady uzbrojenia terenu:

a) woda do wszystkich budynków doprowadzona jest z wiejskiej sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków do kanalizacji biegnącej przez wieś; nie dopuszcza się lokalizacji szamb na opracowanym terenie,

c) wszystkie budynki winny być wyposażone w energię elektryczną,

d) w budynkach znajdujących się na terenie, należy zapewnić własne ekologiczne źródło ciepła – elektryczne, gazowe lub olejowe; nie dopuszcza się własnych źródeł ciepła opartych o paliwo stałe,

4) wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologicznym a budowlane i remontowe pod nadzorem i za zgodą konserwatora zabytków.

§ 3

Do czasu podjęcia realizacji ustaleń planu tereny objęte planem utrzymują swój dotychczasowy sposób użytkowania.

§ 4

W razie zbycia nieruchomości, której wartość w związku z podjęciem niniejszej uchwały wzrasta, Wójt Gminy Legnickie Pole decyzją pobierze jednorazową opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze objętym niniejszym planem.

§ 6

Tracą moc ustalenia planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Legnickie Pole, zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/47/91 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 12 lutego 1991 roku (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 3, poz. 7) w odniesieniu do terenu objętego niniejszym planem.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

RYSZARD FRĄCZEK

Załącznik do uchwały Nr XIII/86/2000 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 lutego 2000 r.