Poz. 254

UCHWAŁA NR III/12/2000

RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 3 kwietnia 2000 r.

w sprawie zmiany statutu powiatu średzkiego

Na podstawie art. 12, pkt 1, art. 40, ust. 2, pkt 1 i art. 43 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 z 1998 r. ze zmianami) oraz § 77 Statutu Powiatu Średzkiego, Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Powiatu Średzkiego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr IV/12/98 z 19 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Środzie Śląskiej, wprowadzić następujące zmiany:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

WACŁAW JASKUŁA