Poz. 253

UCHWAŁA NR 2/XV/2000

RADY POWIATU W GÓRZE

z dnia 15 marca 2000 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

powiatu górowskiego

Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. a, art. 40, ust. 1 i 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 34, art. 37, art. 68, art. 70, art. 72, art. 73, art. 84 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 z 1998 r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

Nieruchomości wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości mogą być zbywane bezprzetargowo jeżeli są:

1) przedmiotem darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na cele publiczne określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 z późn. zm.) zwanej dalej w treści uchwały ustawą,

2) sprzedawane Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną,

3) oddawane nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego,

4) nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi,

5) przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości,

6) przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych z obowiązkiem stosowania dopłaty w przypadku różnej wartości nieruchomości.

Obowiązek dopłaty stosuje się również w przypadku zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego lub prawa użytkowania wieczystego na własność, a także zamiany praw użytkowania wieczystego.

§ 2

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości w przypadku:

§ 3

Ustala się, że pierwszeństwo w nabywaniu lokali przysługuje osobom, które są ich dzierżawcami na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony.

§ 4

Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny stosuje się następujące bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego:

§ 5

1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na wniosek nabywcy może zostać rozłożona na raty roczne do 10 lat, płatne do 31 marca każdego roku. Wierzytelność powiatu w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

2. Pierwsza rata w wysokości nie mniejszej niż 10% ustalonej ceny sprzedaży podlega zapłacie, nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

3. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości 25% stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 6

Udziela się bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy w wysokości:

§ 7

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę w wysokości 25% ceny nieruchomości i opłaty roczne ustalone zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy.

 

§ 8

Udziela się bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w wysokości:

§ 9

Udziela się bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością ustalonych zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy w wysokości:

1) 20% jeżeli nieruchomość gruntowa jest oddawana pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz na inne cele publiczne,

2) 30% jeżeli nieruchomość gruntowa jest oddawana jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową.

§ 10

1. Zarząd Powiatu zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę nieruchomości. Koszty wyceny, opłat notarialnych oraz koszty opinii zawodowej organizacji rzeczoznawców matkowych w przypadku rozbieżności wyceny nieruchomości, a także ewentualny podatek VAT ponosi nabywca.

2. Ustala się opłatę w wysokości 1000 zł na poczet kosztów przygotowania dokumentacji do zbycia nieruchomości, która podlega wpłacie w momencie złożenia wniosku o nabycie nieruchomości. Opłata podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z nabycia nieruchomości zaliczka ta nie podlega zwrotowi.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze na okres 30 dni oraz w prasie lokalnej.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

WŁADYSŁAW STANISŁAWSKI