Poz. 252

UCHWAŁA NR XIII/123/2000

RADY POWIATU W ŚWIDNICY

z dnia 29 marca 2000 r.

zmieniająca uchwałę nr XII/109/2000 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia współczynnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu

najmu (dzierżawy)

Na podstawie art. 40, ust. 1 i ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) oraz § 9 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Świdnickiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu – Rada Powiatu w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr XII/109/2000 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia współczynnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 skreśla się wyrazy “od 1 marca 2000 r.”

2. W § 3 skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy “w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

LUBOMIR TROJANOWSKI