Poz. 8

UCHWAŁA NR XVII/146/99

RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 21 października 1999 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi

Bystrzyca Dolna

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.) oraz uchwałą nr XI/96/99 Rady Gminy z dnia 31.05.1999 r. Rada Gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Bystrzyca Dolna – działki o numerach geodezyjnych 114/1 oraz 114/2.

 

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni ok. 1,5 ha, położony we wsi Bystrzyca Dolna w gminie Świdnica, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 114/1 oraz 114/2.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

 1. ochrona interesu publicznego, głównie w zakresie wymogów ochrony środowiska,
 2. umożliwienie realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej na terenie przyległym do terenów zainwestowania wiejskiego przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego oddziaływania.

§ 3

 1. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są obszary wyznaczone w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, których funkcje określono poniżej:
 2. M – obszar mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem usług bytowych,

  K – obszary komunikacji,

  It – infrastruktury technicznej z zielenią towarzyszącą.

 3. Obszary 1.M oraz 2.M, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele mieszkaniowe lub częściowo na cele mieszkaniowe i usługowe, pod warunkiem, że przeznaczenie dopuszczalne nie przekroczy 50% powierzchni zainwestowania brutto.

§ 4

 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z dwóch arkuszy.
 2. Oznaczenia graficzne występujące w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu, o którym mowa w § 1 uchwały,
 2. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Świdnica,
 3. przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
 4. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego, będący integralną częścią niniejszej uchwały,
 5. obszarze – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub granicami opracowania planu,
 6. usługach bytowych – należy przez to rozumieć usługi związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb okolicznych mieszkańców z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła drobnego itp.

R o z d z i a ł II

Przepisy szczegółowe

§ 6

 1. Dla obszarów mieszkaniowych oznaczonych na rysunku planu symbolem “M” ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
  1. zezwala się na dokonywanie dodatkowych podziałów geodezyjnych, także według propozycji przedstawionych w rysunku planu, liczba działek nie może przekraczać więcej niż 6 i nie może stanowić mniej niż 3,
  2. wjazdy na poszczególne działki przewiduje się od strony drogi 4.K,
  3. określone w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone wzdłuż drogi powiatowej nr 45 257 w odległości 10-ciu metrów od granicy działek, będących równocześnie liniami rozgraniczającymi tej drogi, dotyczą zasadniczej kubatury obiektów – ganki, werandy i balkony mogą wykraczać poza linię zabudowy, jednak nie więcej niż 1,5 m,
  4. ogrodzenia frontowe działek należy projektować w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg,
  5. powierzchnia zabudowana działek nie może przekraczać 30% powierzchni działki brutto,
  6. na poszczególnych działkach należy przewidzieć niezbędną liczbę miejsc parkingowych, wynikającą z potrzeb zlokalizowanej na działce inwestycji,
  7. przepusty i mosty przez istniejące rowy przydrożne oraz zjazdy z dróg publicznych należy każdorazowo projektować w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
  8. zasadnicze kierunki lokalizowania zabudowy należy przyjąć jako linie równoległe i prostopadłe do linii rozgraniczających obszar 5.It od obszarów 1.M oraz 2.M,
  9. na terenie wyłączonym z zabudowy tj. po stronie wschodniej od nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku drogi polnej należy wyposażyć tereny działek w zieleń towarzyszącą wielopiętrową.
 2. Dla projektowanej na obszarze zabudowy przewiduje się następujące warunki:
  1. budynki mieszkalne, wolnostojące, części usługowe obiektów wbudowane lub dobudowane do zasadniczej kubatury,
  2. wysokość obiektów nie więcej niż 2,5 kondygnacji nadziemnych lub nie więcej niż 10 metrów w najwyższym punkcie kalenicy,
  3. obiekty projektować z dachem dwu lub wielospadowym, o zasadniczej kalenicy prostopadłej do drogi 4.K, o nachyleniu połaci od 27o do 45o, kryte dachówką ceramiczną lub blachą dachówkopodobną,
  4. zaleca się na obszarze zabudowę zwartą tzn., że liczba budynków na każdej z wydzielonych działek nie może przekraczać szt. 1, co oznacza, że części usługowe należy sytuować wg pkt 1),
  5. architektura zabudowy winna nawiązywać do regionalnych tradycji w budownictwie mieszkaniowym, przy wykorzystaniu do robót wykończeniowych materiałów naturalnych jak kamień, ceramika, drewno itp.
 3. Dla przedmiotowego obszaru przewiduje się następujące zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:
  1. zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną z istniejących sieci wiejskich,
  2. odprowadzenie ścieków należy projektować poprzez realizację indywidualnych lub grupowej biologicznej oczyszczalni ścieków z możliwością rozsączkowania oczyszczonych wód na terenie działki własnej, docelowo należy przewidzieć możliwość włączenia do wiejskiej oczyszczalni ścieków – poprzez system kolektorów zbiorczych,
  3. tymczasowo dopuszcza się realizację szczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków, pod warunkiem zapewnienia ich wywozu na oczyszczalnię komunalną,
  4. oczyszczalnie lub zbiorniki zezwala się sytuować bliźniaczo na granicy działek sąsiednich,
  5. ogrzewanie obiektów winno się projektować w oparciu o ekologiczne źródła energii, tj. gaz, olej opałowy bądź energia elektryczna – dla celów mieszkaniowych dopuszcza się stosowanie tradycyjnych palenisk na węgiel i koks,
  6. wody deszczowe z dachów oraz nawierzchni utwardzonych należy rozprowadzić po terenie działki własnej lub do istniejących rowów przydrożnych i melioracyjnych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego,
  7. dla podmiotów wymagających dodatkowych urządzeń do separacji lub neutralizacji ścieków – oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną należy projektować obowiązkowo,
  8. wyznacza się pasy infrastruktury technicznej przesyłowej, służącej m.in. przełożeniu istniejącej sieci gazowej oraz prowadzeniu innych niezbędnych linii.
 4. Odpady powstałe w wyniku funkcjonowania obiektów mieszkalnych i usługowych gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych w sposób zapewniający ochronę środowiska i unieszkodliwiane wg przyjętego na terenie gminy systemu.
 5. Ewentualną uciążliwość akustyczną od obiektów usługowych należy ograniczyć do terenu działki na której zlokalizowany jest w/w obiekt.

§ 7

 1. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem “K” przeznacza się na cele komunikacji odpowiednio:
 2. W pasach drogowych dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń związanych z eksploatacją dróg, na warunkach uzgodnionych z poszczególnymi zarządcami.
 3. Infrastruktura techniczna (liniowa i punktowa) powinna być zlokalizowana poza obrębem pasa drogowego, w odległości minimalnej 1,0 metr od jego granicy dla urządzeń podziemnych oraz 5,0 metrów dla urządzeń nadziemnych.

§ 8

 1. Wyznacza się obszar infrastruktury technicznej, będący jednocześnie terenem zieleni publicznej z dopuszczeniem nieutwardzonych ciągów pieszych, oznaczony symbolem 5.It.
 2. Na przedmiotowym obszarze przewiduje się prowadzenie sieci przesyłowych, w tym w szczególności przełożenie istniejącego gazociągu o 300, w celu wyeliminowania kolizji z planowanym zainwestowaniem przedmiotowego terenu. Nie zezwala się na nasadzenia drzew – dopuszcza się zieleń niską i krzewy pod warunkiem uzgodnienia z użytkownikami poszczególnych linii.
 3. Zarządca istniejących na obszarze sieci infrastruktury technicznej w przypadku jej kolizji z projektem podziału obszaru na działki budowlane winien dokonać ich przebudowy wg zasad określonych w niniejszej uchwale bądź przejąć grunt na własność za odszkodowaniem wypłaconym na podstawie sporządzonej przez biegłego wyceny nieruchomości oraz z zachowaniem trybu negocjacji z dotychczasowym właścicielem nieruchomości.

§ 9

Przepisy zawierające warunki ustalone w celu ochrony środowiska przyrodniczego oraz wynikające z przepisów szczególnych mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki wynikające z indywidualnych przesłanek.

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 10

Traci moc uchwała nr IV/22/90 Rady Gminy Świdnica z dnia 6.09.1990 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, w części dotyczącej obszaru wymienionego w § 1 uchwały.

§ 11

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%..

§ 12

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świdnica.

§ 13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Bystrzyca Dolna w gminie Świdnica wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

TERESA MAZUREK

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/146/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 października 1999 r.