Poz. 6

UCHWAŁA NR X/109/99

RADY GMINY OŁAWA

z dnia 17 września 1999 r.

w sprawie zatwierdzenia planu miejscowego terenu usytuowanego we wsi

Bystrzyca

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 76 z 1996 r. z późn. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXXIX/275/97 Rady Gminy Oława z dnia 14 listopada 1997 r., w zakresie załącznika nr 1, Rada Gminy Oława uchwala:

 

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usytuowanego we wsi Bystrzyca, obejmującego działki nr nr 912/1, 929, 930/1, 930/2, przeznaczonego na powiększenie istniejącego cmentarza. Ustalenia w/w planu zostają wyrażone w postaci:

 1. rysunku planu w skali 1:1000, obejmującego obszar w/w działek, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. zasad zagospodarowania terenu określonych w rozdziale II niniejszej uchwały,
 3. zasad ochrony dóbr kultury określonych w rozdziale III niniejszej uchwały,
 4. zasad uzbrojenia terenu określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 2

Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oława, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/91/84 Gminnej Rady Narodowej z dnia 22.03.1984 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Rady Narodowej woj. wrocławskiego i miasta Wrocławia nr 2/84, ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr XXI/191/92 z dnia 24.09.1992 r., ogłoszoną w Dz. U. woj. wrocławskiego nr 17/92 (zgodnie z którymi działki nr nr 912/1, 929, 930/1, 930/2 we wsi Bystrzyca są przeznaczone na uprawy polowe) w obszarze objętym niniejszym planem tracą ważność.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mówi się o:

 1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu miejscowego, o którym mowa w § 1 uchwały,
 2. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu j.w. liniami rozgraniczającymi ten obszar od innych obszarów, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi w planie gminy,
 4. przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia wynikające z decyzji administracyjnych (art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego).

R o z d z i a ł II

Zasady zagospodarowania terenu

§ 4

Dla terenu działek nr nr 912/1, 929, 930/1, 930/2 we wsi Bystrzyca przeznaczonego na powiększenie istniejącego cmentarza (usytuowanego na działce nr 913 i oznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Oława symbolem “38 ZC”), ustala się następujące zasady zagospodarowania:

 1. Przeznaczenie terenu
 2. Teren przeznacza się na powiększenie istniejącego cmentarza, które właściwie będzie stanowić odrębny cmentarz, odrębnie zarządzany (obiekt istniejący jest cmentarzem parafialnym, projektowany ma być komunalny). Przewidziano również realizację dwóch parkingów i odcinka drogi dojazdowej. Z punktu widzenia bonitacji gleb działka nr 912/1 stanowi pastwisko kl. V (pow. 0,26 ha), natomiast działki nr nr 929, 930/1, 930/2 to grunty rolne kl. R III b i kl. V, o łącznej powierzchni 1,14 ha.

 3. Wydzielenie z obszaru objętego planem terenów o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania.

2.1. Teren projektowanego cmentarza “ZC” obejmuje działki nr nr 929, 930/1, 930/2 pomniejszone o pas terenu szerokości 10 m od strony południowej, wzdłuż drogi KD V (droga wojewódzka nr 198), który przeznacza się na parking. Teren cmentarza powinien mieć ogrodzenie z trwałego materiału o wysokości min. 1,5 m. Przewiduje się główne wejście na teren cmentarza z projektowanej drogi dojazdowej KD VII, będącej przedłużeniem drogi istniejącej, stanowiącej dojazd do istniejącego cmentarza. Dodatkowo przewidziano wejście od południa, od strony drogi KD V. Cmentarz winien być urządzony i utrzymywany jako teren zielony o założeniu parkowym, zieleń na cmentarzu podlega ochronie. Należy wprowadzić zieleń wysoką wzdłuż granic cmentarza i wzdłuż alei na terenie cmentarza. Powierzchnia grzebalna winna stanowić 30–50% powierzchni ogólnej cmentarza. Reszta terenu cmentarza to zieleń, drogi, place, ewentualnie pole urn oraz teren potrzebny na realizację kaplicy cmentarnej. Z terenu cmentarza (ZC) wydziela się w niniejszym planie teren “a”, mniej korzystny do lokalizacji cmentarza z punktu widzenia budowy geologicznej (co wykazała opinia rzeczoznawcy opracowana w czerwcu 1998 r.). na tym terenie przewidziano usytuowanie kaplicy cmentarnej, placu dla gromadzących się uczestników uroczystości pogrzebowych ewentualnie pole urn.

2.2. Tereny parkingów.

2.2.1. Teren parkingu 1 Kp, działka nr 912/1. Możliwe wjazdy: z drogi nr 1969, obsługującej cmentarz istniejący, z projektowanej drogi dojazdowej KD VII, stanowiącej przedłużenie w/w drogi istniejącej oraz od północy, z drogi nr 903. Parking powinien być obsadzony zielenią wzdłuż swoich granic.

2.2.2. Teren parkingu 2 Kp, części działek nr nr 929, 930/1, 930/2 od strony drogi wojewódzkiej nr 198. Wjazd na parking z w/w drogi. Pomiędzy parkingiem, a drogą – obsadzenie drzewami.

2.3. Projektowany odcinek drogi dojazdowej KD VII, stanowiący przedłużenie istniejącej drogi. Parametry drogi projektowanej – takie jak istniejącej. Droga zakończona jest wejściem na teren projektowanego cmentarza.

3. Zastosowanie przepisów szczególnych.

3.1. Przy sporządzaniu projektu cmentarza należy uwzględnić obowiązujące przepisy szczególne – Ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 11, poz. 62), Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1964 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. Nr 31, poz. 152), Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie warunków odstępowania gruntów państwowych na zakładanie i rozszerzanie cmentarzy (Dz. U. Nr 46, poz. 284).

3.2. Objęty niniejszym planem teren przeznaczony na powiększenia cmentarza i na parking leży w granicach projektowanego parku krajobrazowego “Dolina Odry II”.

4. Odległość zabudowy mieszkaniowej od cmentarza – przy zasilaniu tej zabudowy z lokalnego wodociągu – powinna wynosić min. 50 m.

R o z d z i a ł III

Zasady ochrony dóbr kultury

§ 5

Teren objęty opracowaniem planu sąsiaduje ze strefą “B” ochrony konserwatorskiej; znaczna jego część leży w granicach strefy “OW” obserwacji archeologicznej. Planowane powiększenie cmentarza zlokalizowane jest ponadto w obszarze, na którym znaleziono SKARB MONET WCZESNO-ŚREDNIOWIECZNYCH, wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych pod numerem 11/1/83 – 32AZP, podlegający ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48 z późn. zm.).

Inwestor zobowiązany jest zastosować się do następujących zaleceń konserwatorskich:

 1. Ziemne roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji bezwzględnie muszą być prowadzone za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. (Dz. U. nr 16, poz. 55).
 2. Inwestor składa wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową. Uwolnią one teren przeznaczony pod lokalizację przedmiotowej inwestycji budowlanej od archeologicznej substancji zabytkowej, umożliwiając jednoczesną realizację inwestycji. We wniosku należy podać oraz załączyć:
 1. Inwestor ponosi koszt prac konserwatorskich, ratowniczych badań archeologicznych (archeologiczno-architektonicz-nych), sporządzenia dokumentacji naukowej, inwentaryzacji odkrywanych reliktów osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego nawarstwień kulturowych zabytków ruchomych i kart zabytków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 55). Koszty te należy uwzględnić w kosztorysie zadania inwestycyjnego.
 2. W celu rozwinięcia ustaleń zawartych w punktach 1–3 należy kontaktować się z Inspekcją Zabytków Archeologicznych Państwowej Służby Ochrony Zabytków O/Wrocław, Rynek – ul. Sukiennice 9, pok. 109, tel. 340-83-81. Przystąpienie do jakichkolwiek robót ziemnych budowlanych na terenie zabytkowym bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podlega sankcjom karnym, określonym w podanej wyżej ustawie oraz rygorom przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tekst jednolity z 1991 r. Dz. U. Nr 36, poz. 161.

R o z d z i a ł IV

Zasady uzbrojenia terenu

§ 6

Zaopatrzenie w wodę – z ujęcia własnego.

Usuwanie odpadów stałych – do pojemników usytuowanych w miejscach o utwardzonej nawierzchni, po uprzednim uzyskaniu zapewnienia ich wywozu na wysypisko komunalne.

Istniejąca linia energetyczna SN musi być przesunięta poza teren projektowanego cmentarza – co wymaga opracowania projektu technicznego i uzgodnienia go z Rejonem Energetycznym w Strzelinie.

R o z d z i a ł V

Przepisy końcowe

§ 7

Stawkę procentową, służącą do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym – ustala się na 0%.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oława.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

STANISŁAW KORSAN

Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/109/99 Rady Gminy Oława z dnia 17 września 1999 r.