Poz. 4

UCHWAŁA NR XIII/132/99

RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 5 listopada 1999 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Minkowice Oławskie

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 139, z 1999 r.) Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach, uchwala:

 

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Minkowice Oławskie (działka nr 456 położona przy ul. Kolejowej) w Gminie JELCZ-LASKOWICE, zwany dalej w skrócie MPZP Minkowice Kolejowa, którego zapis wyrażony w postaci:

1) rysunku MPZP w skali 1:1000 obejmującego obszar działki nr 456, część działki 873/dr i 805/dr stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zasad zagospodarowania terenu zawartych w rozdziale II niniejszej uchwały; stanowi obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu i warunkach zagospodarowania terenów.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia MPZP, o których mowa w § 1 uchwały,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek MPZP w skali 1:1000 z oznaczonymi graficznie funkcjami terenów i ich podziałem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunkach jw. liniami rozgraniczającymi ten obszar od innych obszarów, oznaczony symbolem zgodnie z oznaczeniami przyjętymi w planowaniu przestrzennym i określonymi w legendzie.

§ 3

Rysunek planu obowiązuje w zakresie oznaczonych funkcji terenów, linii rozgraniczających, nieprzekraczalnej linii zabudowy.

R o z d z i a ł II

Zasady zagospodarowania terenu

§ 4

Obszar objęty MPZP Minkowice–Kolejowa podzielono na tereny o różnym sposobie zagospodarowania i oznaczono na rysunku planu symbolami i numerami.

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania:

wyznaczono następujące funkcje terenów ograniczonych na rysunku MPZP liniami rozgraniczającymi:

1 Z/K – Teren zieleni – docelowo komunikacji,

2 MN – Teren zabudowy mieszkaniowej,

3 KL – Teren komunikacji,

4 KD – Teren komunikacji.

2. Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Na rysunku MPZP oznaczono linie rozgraniczające ulic oznaczonych 3 KL i 4 KD. Brak urządzeń pomocniczych.

1 Z/K – Teren rezerwy przeznaczony docelowo na realizację drogi powiatowej o parametrach ulicy zbiorczej. Szerokość w liniach rozgraniczających 20 m. Do czasu realizacji drogi pasie 20 m i poza nim zieleń, uprawy polowe lub ogrodnicze, sad. Dopuszcza się realizację obiektów gospodarczych – szop, składów o konstrukcji nietrwałej. W razie przystąpienia do realizacji drogi właściciel nie może rościć pretensji do odszkodowania za obiekty gospodarcze lub uprawy wieloletnie.

3 KL – Teren komunikacji. Ulica lokalna Kolejowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 18 m. Chodnik obustronnie. Oświetlenie. W pasie wzdłuż ulicy sieci uzbrojenia podziemnego.

4 KD – Teren komunikacji. Ulica dojazdowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. Chodnik obustronnie. Oświetlenie. W liniach rozgraniczających ulicy wszelkie sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny: Nie określono terenów do realizacji celów publicznych poza istniejącymi drogami publicznymi 3 KL i 4 KD.

4. Granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie: Nie występują.

5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

Wszelkie sieci uzbrojenia biegną w liniach rozgraniczających ulic 3 KL i 4 KD. Brak urządzeń wymagających określenia terenów infrastruktury.

Zasady uzbrojenia: przyłącza do sieci w ulicach nastąpią w miejscu i na zasadach określonych przez właściciela sieci po określeniu zapotrzebowania przez inwestorów:

a) woda z wodociągu wiejskiego z ulicy 3 KL lub 4 KD,

b) energia elektryczna zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Energetyczny,

c) odprowadzenie ścieków docelowo do kanalizacji wiejskiej. Dopuszcza się tymczasowo zbiorniki bezodpływowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) zaopatrzenie w gaz zgodnie z koncepcją gazyfikacji wsi,

e) ogrzewanie paliwem ekologicznym: gazem, olejem opałowym.

6. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.

W terenie oznaczonym 2 MN obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy: teren przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej:

a) dopuszcza się w budynku mieszkalnym lokalizację usługi nieuciążliwej – gabinet, biuro, pracownia artystyczna itp. Na etapie projektu budowlanego dla projektowanych usług nieuciążliwych towarzyszących funkcji mieszkaniowej należy uzyskać postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

b) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów towarzyszących funkcji mieszkaniowej mogących pogorszyć stan środowiska,

c) budynek mieszkalny nie wyższy niż 1 kondygnacja z poddaszem użytkowym, dach spadkowy o symetrycznych połaciach kryty dachówką ceramiczną lub podobną. Przy projektowaniu zabudowy należy bezwzględnie uwzględnić walory krajobrazu,

d) oznaczona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy oznacza, że elewacja frontowa budynku nie może jej przekroczyć w stronę ulicy,

e) miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów właściciela na posesji własnej. W wypadku prowadzenia działalności gospodarczej właściciel zapewnia miejsca postojowe również dla klientów,

f) usytuowanie budynków na działce dowolne z zachowaniem wymogów Prawa Budowlanego,

g) nie określa się wskaźników zabudowy.

7. Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane:

Podział zgodnie z rysunkiem MPZP. Dopuszcza się korektę podziału na działki budowlane zgodnie z życzeniem inwestorów pod warunkiem zachowania zasady, że front działki nie będzie mniejszy niż 25 m a linie podziału będą równoległe lub prostopadłe do ul. Kolejowej. Dopuszcza się rezygnację z podziału i realizację jednego obiektu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych.

W rejonie terenu objętego planem występują zabytkowe stanowiska archeologiczne. W związku z powyższym w czasie robót ziemnych może dojść do odkrycia obiektów nieruchomych lub ruchomych zabytków archeologicznych.

Zasady postępowania w rejonie występowania zabytków archeologicznych.

Prace ziemne muszą być bezwzględnie prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Inspekcji Zabytków Archeologicznych SOZ, a w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej. Inwestor finansuje ratownicze badania archeologiczne. Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia SOZ – Inspekcji Zabytków Archeologicznych o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego.

9. Granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej: Nie występują.

R o z d z i a ł III

Przepisy końcowe

§ 5

Ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy JELCZ-LASKOWICE (przewidujące na w/w działkach uprawy polowe) uchwalonego dnia 20 grudnia 1985 r. uchwałą nr VIII/45/85 ogłoszoną w nr 5/86 oraz 6/91 Dziennika Urzędowego Województwa Wrocławskiego w obszarze objętym niniejszym planem tracą swą ważność.

§ 6

W razie zbycia terenu przez właściciela przewiduje się naliczanie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

MARIAN ORZECHOWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/132/99 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 5 listopada 1999 r.