Poz. 1

ZARZĄDZENIE NR 3

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2000 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym Nr 2

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym Nr 2 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Janusza Andrzeja KAZIMIERSKIEGO, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr XI/91/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.
 2. W okręgu wyborczym Nr 2 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 26 marca 2000 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

WITOLD KROCHMAL

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2000 r.

 

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności

do 26 stycznia 2000 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym
do 5 lutego 2000 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej
do 10 lutego 2000 r.
 • powołanie przez Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej
do 25 lutego 2000 r.

do godz. 2400

 • zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym Nr 2
do 5 marca 2000 r.
 • powołanie przez Zarząd Miejski w Szczytnej obwodowej komisji wyborczej
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 11 marca 2000 r.
 • rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 12 marca 2000 r.

 • sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Szczytnej spisu wyborców

25 marca 2000 r.

 • przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

26 marca 2000 r.

godz. 600 - 2000

 • głosowanie