naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 17.12.2004 r.

Nr 257

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

4468 –

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu je rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4469 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego

4470 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXIV/186/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego

4471 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Lubina przez osoby prawne i fizyczne

4472 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pieńsk podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań

4473 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXII/153/04 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pieńsk podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań

4474 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 września 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w tym specjalny dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania

4475 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

4476 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych*

4477 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych*

4478 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy

4479 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

4480 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

4481 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia na 2005 rok limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

4482 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej oraz sposobu poboru i wysokości prowizji na 2005 rok, określenia wzorów formularzy składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości

4483 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2005 oraz określenia wzorów formularzy składanych przez podmioty objęte obowiązkiem podatku rolnego

4484 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej dla celów ustalenia podatku leśnego na rok 2005 oraz określenia wzorów formularzy składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku leśnym

4485 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 i zwolnień od tego podatku

4486 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, danych o nieruchomościach, danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku rolnego, danych o nieruchomościach rolnych, danych o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku leśnego, danych o nieruchomościach leśnych, danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

4487 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2005

UCHWAŁY RAD GMIN:

4488 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 8 października 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia poboru na terenie gminy podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

4489 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 8 października 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

4490 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Podgórzyn dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

4491 –

Rady Gminy Czernica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2005 roku na obszarze gminy Czernica*

4492 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego

4493 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny

4494 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

4495 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny

4496 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o pozostałych podatnikach – załącznika do formularzy informacji o gruntach, o lasach o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz formularzy deklaracji na podatek rolny, na podatek leśny, na podatek od nieruchomości

4497 –

Rady Gminy Borów z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2005

INNE AKTY PRAWNE:

WYKAZ BIEGŁYCH:

4498 –

Wykaz biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

Pełna treść (PDF):
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 75 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł