naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 16.12.2004 r.

Nr 254

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4310 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej

4311 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/54/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej

4312 –

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty administracyjnej

4313 –

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

4314 –

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej

4315 –

Rada Miasta Świeradów Zdrój z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

4316 –

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

4317 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/141/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Duszniki Zdrój, terminu płatności oraz sposobu jego poboru

4318 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/138/2004 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

4319 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny obowiązującego na terenie Miejskiej Gminy Kłodzko

4320 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatkowych

4321 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru opłaty targowej

4322 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

4323 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego

4324 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych obowiązującego na terenie Miejskiej Gminy Kłodzko

4325 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązującego na terenie Miejskiej Gminy Kłodzko

4326 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny obowiązującego na terenie Miejskiej Gminy Kłodzko

4327 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o gruntach do celów podatku rolnego obowiązującego na terenie Miejskiej Gminy Kłodzko

4328 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

4329 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

4330 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe

4331 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej

4332 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

4333 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

4334 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego obowiązującego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

4335 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji w sprawie podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

4336 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości

4337 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej

4338 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

4339 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/ /95/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej

4340 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

4341 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2005 rok

4342 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

4343 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

4344 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku i zwolnienia z podatku na 2005 rok

4345 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny

4346 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie stawki podatku rolnego na 2005 rok

4347 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie stawki podatku leśnego na 2005 rok

UCHWAŁY RAD GMIN:

4348 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanego jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy

4349 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

4350 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny, zawierające dane niezbędne do ustalenia wymiaru

4351 –

Rady Gminy Czernica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia obowiązujących na obszarze gminy Czernica wzorów formularzy, na których osoby fizyczne mają obowiązek składania organowi podatkowemu informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz na których osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny

4352 –

Rady Gminy Czernica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Czernica w roku 2005

4353 –

Rady Gminy Czernica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Czernica w roku 2005 oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

4354 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

4355 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych

4356 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

4357 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2005 roku

4358 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Paszowice na rok podatkowy 2005

4359 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

4360 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

4361 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalania wysokości podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności tego podatku

4362 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

4363 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny jednego kwintala żyta do ustalenia stawki obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zawonia na 2005 rok

4364 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

4365 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2004 r. przedłużająca termin obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Jelczu-Laskowicach

4366 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach

Pełna treść (PDF):
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 75 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł