naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 10.12.2004 r.

Nr 244

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3831 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na cele publiczne podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadania zleconego związanego z realizacją zadań publicznych Gminy Szczawno

25517

3832 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 30 września 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/67/2003 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

25519

3833 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do ustalenia poborów podatków na terenie gminy Świebodzice

25519

3834 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 października 2004 r. określająca wzory formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

25537

3835 –

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Chojnowa

25555

3836 –

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

25555

3837 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2005 rok

25565

3838 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005 rok

25565

3839 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wartości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok 2005

25566

3840 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Jaworzyna Śląska na 2005 r.

25567

3841 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

25568

3842 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego

25568

3843 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

25569

3844 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

25576

3845 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego

25583

3846 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

25588

3847 –

Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój

25589

3848 –

Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

25591

3849 –

Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

25595

3850 –

Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny

25599

3851 –

Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku leśnego

25602

3852 –

Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny

25605

3853 –

Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku rolnego

25610

3854 –

Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

25614

3855 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25614

UCHWAŁY RAD GMIN:

3856 –

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego

25615

3857 –

Rady Gminy Kłodzko z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2005 rok

25640

3858 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie obniżania ceny 1 q żyta do wymiaru podatku rolnego za 2005 rok

25642

3859 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

25643

3860 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji oraz wzoru deklaracji na podatek rolny

25648

3861 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji oraz wzoru deklaracji na podatek leśny

25654

3862 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od posiadania środków transportowych w 2005 rok

25657

3863 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2005 rok

25659

3864 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów informacji i deklaracji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

25660

3865 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 rok

25678

3866 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25680

3867 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25681

3868 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku leśnego

25683

3869 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku rolnego

25683

3870 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej

25684

3871 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psa

25685

3872 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

25685

3873 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny

25692

3874 –

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny

25697

3875 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 rok

25705

3876 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

25706

3877 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków na terenie gminy Świdnica

25706

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

3878 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Gminy i Miasta Żmigród prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwa Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żmigrodzie

25723

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 75 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł