naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 08.11.2004 r.

Nr 215

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3340 –

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 23 września 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

3341 –

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

3342 –

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie określania warunków całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

3343 –

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie określania warunków całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3344 –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3345 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 727/1, 728/2, 738, obręb Jaworzyna Śląska

3346 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3347 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych

3348 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie poboru opłaty administracyjnej za czynności urzędowe*

3349 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 września 2004 r. w sprawie procedury ustalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

3350 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów informacji podatkowych do naliczania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

3351 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

3352 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej

3353 –

Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice z tytułu najmu lokali oraz z tytułu czynszów dzierżawnych i udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

3354 –

Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia nowej formy usług opiekuńczych – pomocy sąsiedzkiej świadczonej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach oraz określenia zasad odpłatności za te usługi

3355 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmainy uchwały Nr XXIX/64/2000 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

3356 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jaworzyna Śląska

3357 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Legnicy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

3358 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

3359 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 września 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr 314/XL/01 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 19 września 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

3360 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

3361 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 września 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

3362 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 września 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świebodzice

3363 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Placu Targowego w Trzebnicy przy ul Milickiej

3364 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów

UCHWAŁY RAD GMIN:

3365 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych na działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych Gminy Ciepłowody

3366 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji celowych na działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych Gminy Ciepłowody

3367 –

Rady Gminy Lubin z dnia 3 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/367/99 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów tych podatków oraz wynagrodzenia za inkaso

3368 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

3369 –

Rady Gminy Złotoryja z dnia 17 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Złotoryja dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

3370 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 21 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

3371 –

Rady Gminy Głogów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogów

3372 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

3373 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

3374 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

3375 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 30 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

3376 –

Rady Gminy Rudna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i okresowe przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

3377 –

Starosty Strzelińskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2004 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Domu Dziecka w Górcu 21

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł