naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 20.10.2004 r.

Nr 201

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3135 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Lubańskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

20449

3136 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 9 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu milickiego

20467

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3137 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

20468

3138 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian do uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

20471

3139 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu zlecania zadania publicznego i udzielania dotacji z budżetu Gminy Ziębice podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli

20471

3140 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej, terminu jej płatności oraz wysokości stawek tej opłaty*

20476

3141 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa

20476

3142 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

20483

3143 -

3143 - Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Środa Śląska

20483

3144 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/50/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Świeradów Zdrój dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

20485

3145 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy, sposobu je rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

20485

3146 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 41/VII/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i ich wynagrodzenia

20487

3147 -

Miasta Zgorzelec z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso

20488

3148 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

20488

3149 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu odpłatności za świadczenia w formie dożywiania uczniów opłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

20489

3150 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zniesienia przyrodniczej ochrony pomnikowej

20490

3151 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 września 2004 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

20490

3152 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków podlegających zwrotowi za świadczenia z pomocy społecznej

20494

3153 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu ich pobierania

20497

3154 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

20499

3155 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w formie dożywiania dzieci

20500

UCHWAŁY RAD GMIN:

3156 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Gminy w Wińsku*

20501

3157 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

20502

3158 -

Rady Gminy Mietków z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mietków, sposobu rozliczenia zadań zleconych organizacjom pozarządowym

20502

3159 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 36/03 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

20505

3160 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 122/2004 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zgorzelec dotacji, sposobu je rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

20505

3161 -

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z wydaniem wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub studium

20506

3162 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

20506

3163 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 17 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

20507

3164 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Platerówka

20508

3165 -

Rady Gminy Borów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie żywienia dzieci

20509

3166 -

Rady Gminy Czernica z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Gajków

20510

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł