naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 27.08.2004 r.

Nr 160

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2778 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 4/1, 4/2 AM 24 w Oławie

 2779 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora działającym w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi

 2780 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – z dowozem do miejsca zamieszkania

 2781 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze przyznawane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku

 2782 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody

 2783 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Karpacz .

 2784 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Oborniki Śląskie

UCHWAŁY RAD GMIN:

 2785 –

Rady Gminy Lubań z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kościelnik w Gminie Lubań

 2786 –

Rady Gminy Lubań z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jałowiec w Gminie Lubań 

 2787 –

Rady Gminy Lubań z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Uniegoszcz w Gminie Lubań 

 2788 –

Rady Gminy Lubań z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radostów Dolny i Średni w Gminie Lubań

 2789 –

Rady Gminy Lubań z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radostów Górny w Gminie Lubań

 2790 –

Rady Gminy Lubań z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Henryków Lubański w Gminie Lubań

 2791 –

Rady Gminy Lubań z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mściszów  w Gminie Lubań 

 2792 –

Rady Gminy Lubań z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

 2793 –

Rady Gminy Lubań z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy

 2794 –

Rady Gminy Lubań z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 2795 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów oświatowych i kulturalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Bolesławiec

 2796 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 2797 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

INNE AKTY PRAWNE:

PROTOKÓŁ WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO:

 2798 –

Gminnej Komisji do spraw Referendum Gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Lewin Kłodzki

Pełna treść (PDF)

stopka.gif (27552 bytes)

nakład  egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  zł