naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 15.12.2003 r..

Nr 232

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3633 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu poboru i wysokości prowizji na 2004 rok

21701

3634 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na rok 2004

21708

3635 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok

21709

3636 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2004 rok

21716

3637 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

21721

3638 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na 2004 rok

21723

3639 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w 2004 r.

21726

3640 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów w roku 2004

21727

3641 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

21727

3642 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2004

21729

3643 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2004

21730

3644 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2004

21730

3645 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, wzorów formularzy oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

21731

3646 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy Strzelin

21739

3647 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

21740

3648 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2004 roku na obszarze gminy Strzelin

21741

3649 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2004

21741

3650 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Twardogóra na 2004 r.

21742

3651 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2004 rok

21742

3652 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w formie inkasa pieniężnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2004 rok

21743

3653 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie stawek od nieruchomości

21744

3654 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

21744

3655 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów

21747

3656 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej

21748

3657 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

21748

3658 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia miejsc targowych, w których dozwolone jest prowadzenie handlu oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

21749

3659 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości na dany rok podatkowy, obowiązujących na terenie miasta i gminy Ziębice

21750

UCHWAŁY RAD GMIN:

3660 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu 1q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy na 2004 rok

21771

3661 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy na 2004 rok .

21771

3662 –

Rady Gminy w Przewornie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnień na 2004 rok

21772

3663 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru na rok 2004

21773

3664 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

21773

3665 –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym za rok 2004

21774

3666 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2004

21775

3667 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2004

21777

3668 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2004, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku

21778

INNE AKTY PRAWNE:

POSTANOWIENIA:

3669 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Wójta Gminy Łagiewniki przed upływem kadencji

21778

3670 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy Stoszowice oraz Wójta Gminy Stoszowice przed upływem kadencji

21781

OBWIESZCZENIE:

3671 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 8 grudnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagiewniki przeprowadzonych w dniu 7 grudnia 2003 r.

21784

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.401,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 21,00 zł