Wrocław, 20.11.2003 r..

Nr 213

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3036 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław z tytułu najmu lokali oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawionych.

19474

3037 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra.

19476

3038 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały nr IX/60/03 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 czerwca 2003 r. w spra- wie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

19487

3039 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/242/2001 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych.

19487

3040 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXV/316/2001 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości.

19488

3041 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

19488

UCHWAŁY RAD GMIN:

3042 –

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 26 września 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/134/00 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

19542

3043 –

Rady Gminy w Ciepłowodach z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i podawania na terenie gminy Ciepłowody.

19543

3044 –

Rady Gminy Borów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borów.

19545

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

3045 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Zgorzelec.

19547

INFORMACJA:

3046 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącej umorzenia postępowania administarcyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego “TERM-HYDRAL” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

19547

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,30 zł