Wrocław, 1.04.2003 r..

Nr 31

TREŚĆ:
Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

799 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie WSSE, podstrefa Dzierżoniów

2454

800 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr 27/III/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/02 z dnia 6 grudnia 2002 r. dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości

2455

801 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/95 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 lipca 1995 r. w sprawie poboru podatku i opłat lokalnych w drodze inkasa

2455

802 –

Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Chojnowa

2456

803 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

2457

804 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

2463

805 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 4 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

2466

UCHWAŁY RAD GMIN:

806 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Święta Katarzyna.

2466

807 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

2470

808 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2485

809 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2002 Rady Gminy w Miękini z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2486

810 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/18/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym

2487

811 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/13/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków

2488

812 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej

2488

813 –

Rady Gminy w Wiszni Małej z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2489

814 –

Rady Gminy w Wiszni Małej z dnia 14 lutego 2003 r zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2003 r

2489

815 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

2490

816 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania inkasentów oraz uchwalenia wysokości wynagrodzeń za inkaso

2491

817 –

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie inkasa podatków

2492

818 –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów

2493

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,30 zł