Wrocław, 12.03.2003 r..

Nr 22

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

614 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 6 i Rady Gminy Sulików, w okręgu wyborczym nr 9

1895

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

615 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubomierz

1896

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

616 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2003 zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej “Siechnice” Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach

1971

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,80 zł