R o z d z i a ł VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 17

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się, gdy faktyczna liczba przepracowanych w danym tygodniu godzin dydaktycznych przekracza tygodniowe pensum nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne warunki pracy oraz za warunki uciążliwe, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

6. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówek opiekuńczo- -wychowawczych i resocjalizacyjnych, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu roku szkolnego odpowiadał wymiarowi zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela. Realizowane w tym trybie godziny zajęć ponad obowiązkowe pensum nie są godzinami ponadwymiarowymi.

7. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nauczycieli, o których mowa w ust. 6, niezrealizowane przez nich z powodu choroby i z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowanych.

8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela i w § 17 ust. 7 niniejszego regulaminu, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

9. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jako godziny odbyte.

10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu.

11. Przy rozliczeniu godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne wynikające z organizacji roku szkolnego, określonej przez MEN, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar godzin zajęć danego nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień, przy czym liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje w takim tygodniu wynagrodzenie, nie może być większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły. W taki sam sposób rozlicza się godziny ponadwymiarowe nauczycieli korzystających z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 oraz urlopów okolicznościowych.