1861

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem

w Jaworze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1826), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz. 1279; z roku 2000 Nr 12, poz. 136; Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268; z roku 2001 Nr 5, poz. 42; Nr 14, poz. 124; Nr 100, poz. 1085; Nr 115, poz. 1229; Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 130, poz. 1112; Nr 113, poz. 984), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr XXIII/173/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem w Jaworze.

§ 2

Plan ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice i drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych,

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody,

6) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

7) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

9) granice obszarów:

a) zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

b) rehabilitacji istniejącej zabudowy.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

2) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000,

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w którego każdym punkcie obowiązują te same ustalenia,

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie,

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków,

7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć funkcję, która może być ustalona dla terenu w określonym horyzoncie czasowym,

8) liniach zabudowy obowiązujących – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą usytuowanie podstawowej bryły budynku; linię tą przekroczyć mogą wysunięte zadaszenia, przedsionki wejściowe, balkony i wykusze,

9) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której żaden element zabudowy nie może przekroczyć,

10) usługach publicznych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie lub z przewagą z funduszy publicznych w dziedzinach: oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji, oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usług ogólnospołecznych, realizowanych w ramach zadań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową,

11) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych w dziedzinach: handlu, gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji (w tym stacje paliw oraz usługi naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych), instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usługi i obsługi, pod warunkiem niepowodowania negatywnego oddziaływania (ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa) z innymi funkcjami,

12) kalenicowym układzie zabudowy – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków o dachach dwuspadowych, których kalenica jest równoległa do obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy, a w przypadku zabudowy o niewyznaczonej planem linii zabudowy, do osi najbliższej drogi przy której zlokalizowany jest budynek.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice opracowania planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3) linie zabudowy obowiązujące,

4) linie zabudowy nieprzekraczalne,

5) symbole określające przeznaczenie podstawowe terenów.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu są informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne.

§ 5

Przeznaczenie terenów i zasady kształtowania

zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. MN – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej lub bliźniaczej, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy istniejącej:

a) modernizacje i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

b) budowa nowych budynków mieszkalnych na drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych,

c) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w części parterowej, dobudowywane lub wolno stojące obiekty, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona.

2) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego.

3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych (poddasze użytkowe liczone jako jedna kondygnacja) lecz nie więcej niż 8 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie połaci dachowych o spadkach 30–45° , w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe),

c) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych (o spadkach nieprzekraczających 45° ) wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 50% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

e) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

4) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN1 ustala się dodatkowo funkcję uzupełniającą – zabudowę zagrodową i produkcji ogrodniczej w istniejących obiektach z zakazem budowy nowych oraz rozbudowy istniejących obiektów produkcji ogrodniczej i rolnej.

5) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN2 ustala się obsługę komunikacyjną od ulicy Myśliborskiej na zasadach służalczości działek bezpośrednio przyległych do drogi.

6) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN3 ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

2. MWn – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności, w ramach której dopuszcza się budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne.

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń:

a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

b) budowa nowych budynków na drodze wtórnych podziałów działek,

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

2) Dopuszczalne funkcje towarzyszące:

a) usługi wbudowane oraz adaptacje istniejących budynków na usługi,

b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej obsługujące teren,

c) zieleń urządzoną.

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego.

4) Obowiązują lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu gruntu do kalenicy, nie może być wyższa niż wysokość sąsiednich budynków już istniejących,

b) nieprzekraczalna liczba nadziemnych kondygnacji wraz z poddaszem dla zabudowy – jednorodzinnej – 3, wielorodzinnej – 4,

c) dachy spadziste o kącie nachylenia 30o – 45o, o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) dopasowanym do budynków sąsiednich, o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych (o spadkach nieprzekraczających 45° ) wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,

e) zachowanie istniejącego układu urbanistycznego zabudowy poprzez dopasowanie kubatury, układu dachów, linii zabudowy, kolorystyki, wyglądu elewacji i detali architektonicznych modernizowanych i nowo budowanych obiektów do istniejącej zabudowy,

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę maksymalnie do 60% powierzchni działek,

g) wyznaczenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych jak i przebywających okresowo,

h) obowiązuje zachowanie linii zabudowy wyznaczonej przez istniejące budynki mieszkalne.

3. MS – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej średniowysokiej, budynki mieszkalne wielorodzinne.

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: modernizacje, adaptacje i przebudowy istniejących budynków mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

2) Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane w partery budynków lub wolno stojące spełniające wymogi przepisów szczególnych, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona.

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego.

4) Zabrania się lokalizowania zakładów produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych.

5) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) maksymalna wysokość zabudowy 16 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

b) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych – nie mniejszą niż liczba mieszkań w budynku,

c) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych, nietrwale związanych z gruntem garaży dla samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych,

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie połaci dachowych o spadkach 30–45° , w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych (o spadkach nieprzekraczających 45° ) wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 50% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

4. MU – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych.

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy istniejącej:

a) modernizacje i rozbudowy istniejących budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

b) budowa nowych budynków na drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

2) Dopuszczalne funkcje towarzyszące – urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona.

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska.

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych (poddasze użytkowe liczone jako jedna kondygnacja) lecz nie więcej niż 8 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

b) ustala się stosowanie połaci dachowych o spadkach 30–45° , w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe), o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

c) w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowo budowanych obiektach usługowych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, jednospadowych (o spadkach nieprzekraczających 45° ), w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej,

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

g) obiekty powinny nawiązywać formą i kolorystyką do sąsiedniej zabudowy oraz nie naruszać ekspozycji panoramy miasta, zabrania się stosowania wysokościowych dominant architektonicznych,

h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MU1 dopuszcza się maksymalną wysokość zabudowy 16 m od poziomu terenu do kalenicy dachu.

5. KS/U – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi komunikacji samochodowej – stacja paliw, parkingi i usług.

1) Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi hotelarstwa, handlu i gastronomii.

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych (poddasze użytkowe liczone jako jedna kondygnacja) lecz nie więcej niż 8 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu,

b) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, jednospadowych (o spadkach nieprzekraczających 45° ), w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi, dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

d) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo,

e) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących, sieci infrastruktury technicznej oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

f) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,

g) ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych poprzez separator olejów, benzyn i błota do sieci kanalizacji deszczowej w sposób uzgodniony z zarządcą sieci.

6. KS – przeznaczenie podstawowe – parking.

1) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu

a) Obowiązuje nawierzchnia utwardzona,

b) Ustala się zakaz urządzania stanowisk postojowych na samochody ciężarowe,

c) Ustala się zakaz lokalizowania zabudowy włącznie z zabudową garażową, obiektami naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych oraz tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem ewentualnego budynku nieprzekraczającego 50 m2 o wysokości 1 kondygnacji przeznaczonego dla obsługi strzegącej parking,

d) Ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych do gruntu,

e) Dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub z żywopłotu, nieprzekraczające wysokości 2 m,

f) Ustala się zagospodarowanie parkingu zielenią.

2) W przypadku przebudowy istniejących linii średniego napięcia kolidujących z planowanym parkingiem koszty przebudowy będzie ponosił inwestor lub właściciel parkingu.

3) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS1 obowiązek zachowania swobodnego dojazdu ciągiem pieszo-jezdnym do bramy ogródków działkowych z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem D1/2.

7. RLU – przeznaczenie podstawowe – tereny administracji leśnej i usług związanych z gospodarką leśną.

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń:

a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

b) budowa nowych budynków na drodze wtórnych podziałów działek,

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

2) Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbudowane, dobudowywane lub wolno stojące obiekty, zabudowa mieszkaniowa, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona,

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska.

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 8 m licząc od poziomu terenu do okapu dachu, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie połaci dachowych o spadkach. 30–45° , w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe),

c) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych (o spadkach nieprzekraczających 45° ) wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących,

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 50% powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej,

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

5) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RLU 1 obowiązują lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu ustalone dla terenów oznaczonych symbolem MWn – § 5 ust. 2 pkt 4.

8. US – przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji.

1) Dopuszczalne kierunki przekształceń – modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

2) Dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi komercyjne i publiczne.

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego.

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych i maksymalnej wysokości 14 m.

b) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, jednospadowych (o spadkach nie-

przekraczających 45° ), w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40% powierzchni terenu, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna),

d) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników,

e) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

f) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy terenu.

5) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US1 dopuszcza się zagospodarowanie terenu parkingami, oraz obiektami handlowo--gastronomicznymi.

9. UI – przeznaczenie podstawowe – tereny usług innych – młyn.

1) Dopuszcza się modernizację, adaptację i przebudowę istniejącego obiektu z zachowaniem obecnej funkcji.

2) Dopuszcza się wprowadzenie innych funkcji usługowych, z zastrzeżeniem zgodności nowych funkcji z wymogami obowiązujących przepisów.

10. ZD – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni działkowej:

1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi,

2) dopuszcza się prowadzenie napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej.

11. ZN – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni niskiej:

1) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury, nasadzenia zielenią niską (w tym krzewami i drzewami niskimi),

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych (mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych),

3) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin przeznaczonych do konsumpcji,

4) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

12. RP – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe.

1) Ustala się zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych, usługowych i gospodarczych wymagających pozwoleń na budowę z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej.

2) Dopuszcza się prowadzenia sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

3) Dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych).

13. W – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych.

14. EE – przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń elektroenergetycznych.

§ 6

Zasady rozwoju i funkcjonowania układu

komunikacyjnego

Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami pomocniczymi) i wprowadza się ich następującą klasyfikację funkcjonalną:

1. Z1/2 – droga zbiorcza.

1) Szerokość w liniach rozgraniczających – 20 m.

2) Ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu – dwukierunkowa.

3) Minimalna szerokość jezdni 7 m.

4) Obustronne chodniki o minimalnej szerokości 1,5 m.

5) Ulica o charakterze alejowym.

6) Dopuszcza się wydzieloną ścieżkę rowerową oraz miejsca postojowe.

2. L1/2 – droga lokalna.

1) Szerokość w liniach rozgraniczających – 12– –15 m.

2) Ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu – dwukierunkowa.

3) Minimalna szerokość jezdni 7 m.

4) Obustronne chodniki o minimalnej szerokości 1,5 m.

5) Dopuszcza się wydzieloną ścieżkę rowerową oraz miejsca postojowe.

6) W przypadku przebudowy istniejących linii średniego napięcia kolidujących z planowana drogą koszty przebudowy będzie ponosił inwestor.

3. D1/2 – droga dojazdowa.

1) Szerokość w liniach rozgraniczających – 8– –14 m.

2) Ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu – dwukierunkowa.

3) Minimalna szerokość jezdni 6 m.

4) Dopuszcza się obustronne chodniki o szerokości minimalnej 1,5 m.

5) Dopuszcza się modernizację drogi jako ciągu pieszo-jezdnego jednoprzestrzennego – bez wydzielonej krawężnikami jezdni.

4. W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się:

1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej,

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych, w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarządcami dróg,

3) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

4) lokalizację nieograniczających bezpieczeństwo ruchu reklam, obiektów małej architektury, ścieżek rowerowych,

5) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.

§ 7

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej:

1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

1) Uzbrojenie terenu należy prowadzić wyprzedzająco w stosunku do planowanej zabudowy.

2) Projektowane i przewidziane do modernizacji sieci należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg.

3) Dopuszcza się odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 2, pod warunkiem zachowania ustaleń:

a) zasad zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w § 5 uchwały,

b) przepisów szczegółowych obowiązujących przy projektowaniu sieci.

4) Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem określonym w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.

5) Ustala się jako obowiązującą zasadę, że budowa infrastruktury technicznej odbywać się będzie w pierwszej kolejności na terenach już zabudowanych, a następnie dla terenów nowych.

6) Wykonanie trwałego utwardzenia dróg należy poprzedzić zakończeniem prac związanych z realizacją infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej,

2) rozbudowę zewnętrznej sieci rozdzielczej na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych podłączenia,

3) rozbudowę zewnętrznej sieci wodociągowej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy z zachowaniem normatywnych, określonych przepisami szczegółowymi odległości od innych sieci infrastruktury technicznej.

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków sanitarnych ustala się:

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz podziemnych,

2) wymóg odprowadzania ścieków sanitarnych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej,

3) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach nowego zainwestowania według warunków określonych przez administratora sieci,

4) wymóg podczyszczania ścieków przemysłowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej, zgodnie z warunkami określonymi przez administratora sieci,

5) zakaz podłączania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej,

6) rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy z zachowaniem normatywnych odległości od innych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację zbiorczych kolektorów kanalizacyjnych w odległości 5 m od budynku.

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych ustala się:

1) wymóg odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych, do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej,

2) rozbudowę kanalizacji deszczowej na terenach nowego zainwestowania,

3) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi, chemicznymi i olejami,

4) obowiązek podczyszczania wód deszczowych na terenie inwestora, przed ich odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej i dalej do odbiornika, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy z zachowaniem normatywnych, określonych przepisami szczegółowymi odległości od innych sieci infrastruktury oraz lokalizację zbiorczych kolektorów kanalizacyjnych w odległości 5 m od budynku.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zasilanie z miejskiej sieci gazowej niskiego ciśnienia,

2) rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenach nowego zainwestowania według technicznych warunków przyłączenia,

3) modernizację istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz budowę sieci średniego ciśnienia zgodnie z “Koncepcją programową rozwoju i modernizacji sieci gazowej miasta Jawor,

4) rozbudowę zewnętrznej sieci gazowej w terenach istniejącej i planowanej zabudowy z zachowaniem normatywnych odległości od innych sieci infrastruktury technicznej,

5) dla gazociągów o ciśnieniu do 0,4 MPa minimalna odległość od budynku wynosi 1,5 m.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) na terenach obecnego zainwestowania zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłą wodę użytkową z centralnego systemu ciepłowniczego,

2) rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej na terenach nowego zainwestowania lub budowę lokalnych urządzeń grzewczych gazowych lub olejowych o wysokiej sprawności grzewczej i niewielkim stopniu emisji zanieczyszczeń,

3 rozbudowę zewnętrznej sieci ciepłowniczej zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia i z zachowaniem normatywnych odległości od innych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.

7. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci. W obszarach zabudowy minimalna odległość telekomunikacyjnych linii kablowych wynosi 0,5 m od ścian budynków.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej,

2) rozbudowę kablowej i napowietrznej sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasilania terenów nowego zainwestowania według technicznych warunków przyłączenia, z zachowaniem normatywnych odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej,

3) w przypadku przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych, związanych z usunięciem kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu, koszty przebudowy będzie ponosił właściciel terenu, który koliduje z nią,

4) minimalne odległości od budynków do:

a) linii kablowych elektroenergetycznych nie mniejszą niż 0,5 m,

b) linii napowietrznych o napięciu do 1 kV nie mniejszą niż 1 m dla linii nieuziemionych i 0,75 m dla przewodów uziemionych,

c) linii napowietrznych o napięciu powyżej 1 kV należy określać na postawie przepisów szczegółowych.

5) Dla strefy uciążliwości od linii wysokiego napięcia 110 kV ustala się:

a) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych (mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych),

b) zakaz prowadzenia upraw roślin przeznaczonych do konsumpcji,

c) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

d) jako przeznaczenie uzupełniające ustala się miejsca postojowe dla samochodów po uzgodnieniu z administratorem sieci elektroenergetycznej.

§ 8

Zasady zagospodarowania terenów i obiektów

podlegających ochronie

1. W przypadku wykonywania wszelkich prac ziemnych w granicach niniejszego planu ustala się obowiązek zapewnienia przez Inwestora ratowniczych badań archeologicznych w granicach występowania stanowisk archeologicznych. Na tego typu prace należy uzyskać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej. Ratownicze badania archeologiczne finansuje Inwestor.

3. Dla terenu objętego strefą struktur zabytkowych – ochrona układu urbanistycznego obowiązuje:

1) Ochrona form i sposobu zagospodarowania terenu z zachowaniem układu dróg, alei, zieleni i zabudowy.

2) Nowa zabudowa powinna być kontynuacją istniejącej koncepcji urbanistycznej.

3) Zabezpieczenie właściwej ekspozycji panoramy miasta. Zabrania się wznoszenia obiektów zasłaniających tę panoramę.

4) Wymóg uzyskania opinii właściwego organu Służby Ochrony Zabytków odnośnie realizacji nowych inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania terenu.

4. Na rozpatrywanym obszarze obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz nowych inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

5. Ustala się obowiązek wykorzystania tylko nieuciążliwych źródeł ciepła.

6. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się na terenach zabudowy mieszkaniowej poprawę warunków sanitarnych poprzez prawidłowe urządzenie i uporządkowanie miejsc do czasowego gromadzenia w pojemnikach odpadów stałych z uwzględnieniem ich segregacji.

7. Uciążliwości oraz szkodliwości związane z przeznaczeniem podstawowym oraz uzupełniającym terenu w zakresie emisji: zanieczyszczeń wód i powietrza, substancji złowonnych, hałasu, wibracji, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie mogą wykraczać poza granice działek inwestora.

8. Przed podjęciem działań inwestycyjnych w terenie ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej gleby o bonitacji wyższej niż IV z powierzchni przeznaczonych pod obiekty budowlane i budowle.

9. Dla terenów znajdujących się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego “Chełmy" obowiązują ograniczenia korzystania ze środowiska określone rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego “Chełmy” w woj. Legnickim (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 14, poz. 71 z dnia 30 czerwca 1992 r., rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 12 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego “Chełmy” w woj. Legnickim (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 36, poz. 454 z dnia 18 grudnia 1997 r.), rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego “Chełmy” (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 36, poz. 455 z dnia 18 grudnia 1997 r.).

10. Ustala się dolinę rzeki Nysy Szalonej oraz przyległe tereny zalewane przez powodzie traktować jako chronione bez możliwości zabudowy obiektami kubaturowymi.

§ 9

Zasady i warunki podziału terenów na działki

budowlane

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych oznaczone na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały jako postulowane nie są ściśle obowiązujące, dopuszcza się ich zmianę z zastrzeżeniem zachowania minimalnej szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):

1) w zabudowie oznaczonej

symbolem MN = 20 m,

2) w zabudowie oznaczonej

symbolem MU, MS, U = 25 m.

2. Ustala się następujące powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, od 700 m2 do 1500 m2,

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MS i MU – minimalna powierzchnia = 800 m2.

§ 10

1. Stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązuje, ustala się w wysokości 30%.

2. Dla gruntów będących własnością gminy lub zbywanych na rzecz gminy ww. opłaty nie będą pobierane.

§ 11

Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora zatwierdzonego uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Jaworze nr XX/118/88 z dnia 30 marca 1988 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 8, poz. 61) oraz uchwała Rady Miejskiej w Jaworze nr XX/34/94 z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 25, poz. 167) w części dotyczącej obszaru objętego planem.

§ 12

Wykonanie uchwały w zakresie realizacji niniejszego planu powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

MARIUSZ BARAŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 kwietnia 2003 r. (poz. 1861)