Wrocław, 23.12.2002 r..

Nr 265

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIA:

4443 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bolkowie w okręgu wyborczym nr 6 i do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w okręgu wyborczym nr 11

25356

4444 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju i Rady Miejskiej w Głuszycy

25358

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4445 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej*

25360

4446 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku rolnego

25360

4447 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku leśnego

25368

4448 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości

25373

4449 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów

25379

4450 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 r.

25379

4451 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2003 rok

25380

4452 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

25380

4453 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty miejscowej

25383

4454 –

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok

25384

4455 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

25385

4456 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Twardogóra

25385

UCHWAŁY RAD GMIN:

4457 –

Rady Gminy Oława z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na terenie gminy Oława

25400

4458 –

Rady Gminy Oława z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

25400

4459 –

Rady Gminy Oława z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku

25401

4460 –

Rady Gminy Oława z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji stosowanych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

25401

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

4461 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Wołowie, Rady Powiatu w Oławie, Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Rady Miejskiej w Oławie

25417

4462 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Świdnicy, Rady Powiatu Wałbrzyskiego, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Rady Miejskiej Bielawy, Rady Miejskiej w Kłodzku, Rady Miejskiej w Strzegomiu, Rady Miejskiej w Świdnicy, Rady Miejskiej w Świebodzicach, Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie

25417

DECYZJA:

4463 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “ODRA” z siedzibą w Oławie

25419

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 18,06 zł