Wrocław, 01.07.2002 r..

Nr 139

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1904 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania ulg dla kombatantów i innych osób uprawnionych w opłatach za rejestrację pojazdów samochodowych

10502

1905 –

Rady Miasta Lubania z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

10502

1906 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych w jednostce “Czarne”

10503

1907 –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/138/97 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przemków

10528

1908 –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów

10528

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1909 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz kolczykowania zwierząt

10529

UCHWAŁA RADY GMINY:

1910 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Małowice

10529

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

1911 –

z dnia 24 kwietnia 2002 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Miasta i Gminy Ziębice w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

10535

1912 –

z dnia 26 kwietnia 2002 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

10536

ZARZĄDZENIE:

1913 –

Starosty Kłodzkiego z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu kłodzkiego w 2002 r.

10537

DECYZJA:

1914 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa “Energetyka” spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie

10538

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,36 zł