2915

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla terenu Cukrowni “Jawor” przy ul. Cukrowniczej z sąsiadującymi osiedlami domków jednorodzinnych i terenami rolnymi – działki nr 5/5 obręb nr 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804), w związku z uchwałą nr XII/75/99 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany w dalszej części uchwały planem, stanowi – na obszarze nim objętym – zmianę w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora – uchwała nr XX/118/89 Miejskiej Rady Narodowej w Jaworze z dnia 30 marca 1988 roku (Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 8, poz. 61 z 1988 roku).

2. Obszar objęty planem wyznacza granica, której przebieg określono na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będącym integralną częścią planu.

§ 2

1. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem (wewnętrzna krawędź linii oznaczającej tę granicę), będąca równocześnie linią rozgraniczającą terenów, o której dalej mowa w pkt 2,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania; linie te są także liniami rozgraniczającymi dróg/ulic i placów,

3) symbole wydzielonych terenów, określające podstawowe przeznaczenie/funkcje terenu i służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały; wydzielonymi terenami są również pasy dróg/ulic w liniach rozgraniczających,

4) obowiązujące linie zabudowy,

5) pas zieleni izolacyjnej na terenie o symbolu PP oraz KS/ZI.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają charakter informacyjny lub postulatu (propozycji) bardziej szczegółowych rozwiązań w zabudowie, podziale i zagospodarowaniu terenów (możliwych do wykorzystania, ale nieobowiązujących).

§ 3

1. Linie rozgraniczające terenów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stanowią również granice działek/nieruchomości.

2. Dopuszcza się łączenie dwóch lub więcej sąsiadujących nieruchomości w jedną, a także zmiany w dotychczasowym przebiegu granic nieruchomości, pod warunkiem:

1) nienaruszania praw własności,

2) nienaruszania ustaleń szczegółowych niniejszego planu (w tym określonych minimalnych wielkości działek),

3) zapewnienia każdej nieruchomości dostępności komunikacyjnej oraz dostępności do sieci infrastruktury technicznej.

3. Na obszarze objętym planem, a w szczególności na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami PP i PN, należy zarezerwować miejsce pod budowę prowizorycznych budowli ochronnych i studni awaryjnych.

R o z d z i a ł II

OBSŁUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 4

1. Pas terenu oznaczony na rysunku planu symbolem KZ przeznacza się dla ulicy/drogi zbiorczej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 20 m,

2) szerokość jezdni 7 m,

3) chodniki po obu stronach jezdni, utwardzone i o szerokości minimum 1,5 m.

3. W pasie drogowym dopuszcza się:

1) przeprowadzanie podziemnych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie (w miarę możliwości) urządzeń i obiektów towarzyszących, zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) wprowadzanie zieleni wysokiej, średniej i niskiej oraz elementów drobnej architektury, w sposób niekolidujący z funkcją drogi, a w szczególności niezagrażający bezpieczeństwu ruchu,

3) organizację parkingów i miejsc postojowych,

4) przeprowadzanie ścieżek rowerowych oraz organizowanie parkingów rowerowych.

§ 5

1. Pas terenu oznaczony na rysunku planu symbolem KL przeznacza się dla ulicy lokalnej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających od 15–20 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

2) szerokość jezdni 7 m,

3) chodniki po obu stronach jezdni, utwardzone i o szerokości minimum 1,5 m.

3. W pasie drogowym dopuszcza się:

1) przeprowadzanie podziemnych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie (w miarę możliwości) urządzeń i obiektów towarzyszących, zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) wprowadzanie zieleni wysokiej, średniej i niskiej oraz elementów drobnej architektury, w sposób niekolidujący z funkcją drogi, a w szczególności niezagrażający bezpieczeństwu ruchu,

3) organizację parkingów i miejsc postojowych,

4) przeprowadzanie ścieżek rowerowych oraz organizowanie parkingów rowerowych.

§ 6

1. Pas terenu oznaczony na rysunku planu symbolem KD przeznacza się dla ulic dojazdowych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających 10–15 m z odpowiednimi poszerzeniami dla placów przeznaczonych do zawracania pojazdów oraz w rejonie skrzyżowań z innymi ulicami, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

2) szerokość jezdni 5,5 m,

3) chodniki po obu stronach jezdni, utwardzone i o szerokości minimum 1,5 m.

3. W pasie drogowym dopuszcza się:

1) przeprowadzanie podziemnych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie (w miarę możliwości) urządzeń i obiektów towarzyszących, zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) wprowadzanie zieleni wysokiej, średniej i niskiej oraz elementów drobnej architektury, w sposób niekolidujący z funkcją drogi, a w szczególności niezagrażający bezpieczeństwu ruchu,

3) organizację miejsc postojowych,

4) przeprowadzanie ścieżek rowerowych oraz organizowanie parkingów rowerowych.

§ 7

1. Pas terenu oznaczony na rysunku planu symbolem KX przeznacza się dla drogi pieszej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 5,0 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

3. W pasie drogowym dopuszcza się:

1) przeprowadzenie podziemnych elementów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) przeprowadzenie ścieżki rowerowej.

R o z d z i a ł III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 8

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego; projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę ich modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic,

2) dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od określonej w pkt 1 zasady przy niezmienionych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale IV,

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów,

4) realizacja zabudowy określonej na rysunku planu, na terenach w których występują sieci uzbrojenia podziemnego, będzie możliwa po ich przełożeniu (za zgodą właściwego zarządcy sieci),

5) realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować także kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

2. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w rozdziale II i IV uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

§ 9

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez dysponenta sieci,

2) rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na tereny objęte planem, poprzez realizację sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z zapisem w ust. 1 i ust. 2,

3) rozbudowę istniejącej sieci w układzie pierścieniowym, zapewniającym ciągłość dostawy wody do odbiorców,

4) wymianę odcinków sieci wodociągowej od skrzyżowania ulicy Starojaworskiej z ulicą Cukrowniczą (poza obszarem planu), wraz z siecią wodociągową ułożoną w granicach obszaru objźtego planem ze wzglźdu na zbyt małe przekroje (Ř 100) i stan techniczny niepozwalające na dostawź wody (w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu).

§ 10

W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków, systemem grawitacyjno--tłocznym, do istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej u zbiegu ulic Starojaworskiej i Cukrowniczej, a następnie do istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków (zlokalizowanej w rejonie wsi Małuszów, poza obszarem objętym planem), na warunkach określonych przez dysponenta sieci i oczyszczalni,

2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania,

3) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie z zapisem w ust. 1 i ust. 2,

4) budowę pompowni kanałowych ścieków sanitarnych, stosownie do potrzeb, w liniach rozgraniczających istniejących i planowanych ulic lub na terenach własnych inwestora,

5) oczyszczenie ścieków przemysłowych (o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń) przed ich wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej, na terenie własnym inwestora,

6) utrzymanie trasy istniejących przewodów tłocznych ścieków sanitarnych, przebiegających przez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4MN.

§ 11

W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:

1) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania,

2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zapisem w ust. 1 i ust. 2,

3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, na terenie własnym inwestora,

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 3),

5) odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Młynówki znajdującej się na południe od obszaru objętego planem, na warunkach określonych przez administratora cieku.

§ 12

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) dostawę energii elektroenergetycznej do terenów objętych planem z istniejących linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia 20 kV wyprowadzonych z GPZ Jawor,

2) budowę nowych linii energetycznych kablowych średniego napięcia dla zasilania projektowanej stacji transformatorowej, wyprowadzonych z istniejącej stacji R 324-25 do powiązania z istniejącą stacją R 247-31, na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci,

3) budowę stacji transformatorowej, o której mowa w pkt 2), na terenie oznaczonym w planie symbolem EE,

4) budowę dodatkowych stacji transformatorowej, niewymienionych w pkt 2), stosownie do potrzeb, przy znacznym zwiększeniu mocy zapotrzebowanej, na terenie własnym inwestora,

5) budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia według zaleceń właściwego dysponenta sieci.

§ 13

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) dostawę gazu z istniejącej sieci niskiego ciśnienia na warunkach określonych przez właściciela sieci,

2) rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenach objętych planem, ułożonej zgodnie z zapisem ust. 1 i ust. 2,

3) budowę przewodu gazowego niskiego ciśnienia łączącego przewód gazowy planowany wzdłuż ulicy Cukrowniczej z istniejącym przewodem gazowym w ulicy Starojaworskiej,

4) dostawę gazu, dla terenów zabudowy przemysłowej, z projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia zlokalizowanej na północ od obszaru objętego planem, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

5) realizację przewodu gazowego wysokiego ciśnienia, wyprowadzonego z istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kotowice – Lubiechów, doprowadzającego gaz do stacji, o której mowa w pkt 4), (inwestycja poza obszarem planu),

6) budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wyprowadzonej ze stacji, o której mowa w pkt 4), ułożonej zgodnie z zapisem w ust. 1 i ust. 2; połączenie jej z planowaną siecią średniego ciśnienia w ul. Starojaworskiej,

7) wykorzystanie gazu do celów grzewczych po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 4) i 6),

8) przełożenie przewodu niskiego ciśnienia, w przypadku kolizji z planowaną zabudową na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN.

§ 14

W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) modernizację lokalnych kotłowni na paliwo stałe (o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń), poprzez zmianę czynnika grzewczego na paliwa płynne (olej lekki), gazowe lub elektryczne oraz stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

2) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych,

3) dostawę energii cieplnej z planowanej elektrociepłowni zakładowej Cukrowni Jawor, na warunkach określonych przez właściciela sieci i urządzeń,

4) dopuszcza się także wykorzystanie niekonwencjonalnych proekologicznych źródeł energii cieplnej.

§ 15

W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

R o z d z i a ł IV

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 16

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MS przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniej intensywności.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość nowo realizowanych budynków mieszkalnych nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych,

2) intensywność zabudowy (w odniesieniu do całego terenu w liniach rozgraniczających) nie powinna przekraczać wskaźnika i=0,5,

3) wszelkie substandardowe, tymczasowe oraz szpecące obiekty i urządzenia należy usunąć i nie dopuszczać do powstawania nowych obiektów o takim charakterze,

4) niezabudowane i nieprzeznaczone pod komunikację wewnętrzną grunty powinny być zagospodarowane zielenią urządzoną (wysoką, średnią i niską) z elementami drobnej architektury, obiektami i urządzeniami wypoczynkowymi oraz zabaw dla dzieci.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) modernizację istniejących budynków w kierunku wzmocnienia konstrukcyjnego, ocieplenia oraz poprawy wystroju architektonicznego, bez zwiększenia wysokości (liczby nadziemnych kondygnacji); dopuszcza się dobudowę dachu o symetrycznych, spadzistych połaciach, krytych dachówką lub materiałem o podobnej fakturze,

2) nieuciążliwe usługi w lokalach wydzielonych w budynkach mieszkalnych, przede wszystkim na parterach (na przykład usługi handlu, drobnej gastronomii, rzemiosła usługowego, kancelarie adwokackie, gabinety lekarskie itp.),

3) nieuciążliwe usługi w odrębnych nowych budynkach (bez funkcji mieszkaniowych),

4) garaże wyłącznie podziemne lub wbudowane w podziemne kondygnacje budynków mieszkalnych i usługowych,

5) przeprowadzanie liniowych podziemnych elementów sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących, w sposób niekolidujący z podstawowym zagospodarowaniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§ 17

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN przeznacza się dla jednorodzinnej wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej z zielenią przydomową i ogrodową.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) nowa zabudowa gabarytami, charakterem architektonicznym oraz rozplanowaniem nawiązywać powinna do szeregu istniejącej zabudowy jednorodzinnej,

2) wielkość pojedynczej, nowo wydzielonej działki nie powinna być mniejsza niż 800 m2.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) modernizację istniejących budynków lub ich przebudowę; w zmodernizowanym lub przebudowanym budynku zachować należy gabaryty i charakter architektoniczny nawiązujący do zabudowy sąsiadującej,

2) nieuciążliwe usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych (lokale sklepowe, drobnej gastronomii, rzemiosła usługowego, kancelarii, gabinetów lekarskich, pracowni projektowych itp.),

3) przeprowadzenie liniowych podziemnych elementów sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących, w sposób niekolidujący z podstawowym zagospodarowaniem terenu oraz zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 18

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2MN i 3MN przeznacza się dla jednorodzinnej wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej z zielenią przydomową i ogrodową.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych,

2) pokrycie dachem spadzistym, o symetrycznym nachyleniu połaci w przedziale 30o–50o, wykonanym z dachówki ceramicznej lub z materiału o podobnej fakturze,

3) wielkość pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 900 m2.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) nieuciążliwe usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych (lokale sklepowe, drobnej gastronomii, rzemiosła usługowego, kancelarii, gabinetów lekarskich, pracowni projektowych itp.),

2) przeprowadzenie liniowych podziemnych elementów sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących, w sposób niekolidujący z podstawowym zagospodarowaniem terenu oraz zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) przeprowadzenie dróg wewnętrznych.

§ 19

1. Teren oznaczony na rysunkach planu symbolem 4MN przeznacza się dla jednorodzinnej wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej z zielenią przydomową i ogrodową.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) nowa zabudowa gabarytami i charakterem architektonicznym nawiązywać powinna do istniejącej zabudowy na tym terenie,

2) wielkość pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 1000 m2,

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) modernizację istniejących budynków lub ich przebudowę; w zmodernizowanym lub przebudowanym budynku zachować należy gabaryty i charakter architektoniczny nawiązujące do zabudowy sąsiadującej,

2) nieuciążliwe usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych (lokale sklepowe, drobnej gastronomii, rzemiosła usługowego, kancelarii, gabinetów lekarskich, pracowni projektowych itp.),

3) przeprowadzenie liniowych, podziemnych elementów sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących, w sposób niekolidujący z podstawowym zagospodarowaniem terenu oraz zgodnie z przepisami szczególnymi,

4) przeprowadzenie dróg wewnętrznych.

§ 20

4. Teren oznaczony na rysunkach planu symbolem 5MN przeznacza się dla jednorodzinnej wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej z zielenią przydomową i ogrodową.

5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

3) nowa zabudowa gabarytami i charakterem architektonicznym nawiązywać powinna do istniejącej zabudowy na tym terenie,

4) wielkość pojedynczej działki nie powinna być mniejsza niż 1400 m2,

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

5) modernizację istniejących budynków lub ich przebudowę; w zmodernizowanym lub przebudowanym budynku zachować należy gabaryty i charakter architektoniczny nawiązujące do zabudowy sąsiadującej,

6) nieuciążliwe usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych (lokale sklepowe, drobnej gastronomii, rzemiosła usługowego, kancelarii, ga- binetów lekarskich, pracowni projektowych itp.),

7) przeprowadzenie liniowych podziemnych elementów sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących, w sposób nie kolidujący z podstawowym zagospodarowaniem terenu oraz zgodnie z przepisami szczególnymi,

8) przeprowadzenie dróg wewnętrznych.

§ 21

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem PP przeznacza się dla funkcji przemysłowych, produkcyjno-usługowych, usługowych (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3) oraz magazynowo-składowo-bazo-wych.

2. Dla terenu, o który mowa w ust. 1, ustala się:

1) minimum 20% powierzchni każdej nieruchomości powinno być przeznaczone na zieleń urządzoną (w szczególności o charakterze izolacyjnym i osłonowym, sadzoną przede wszystkim wzdłuż granicy z sąsiadującymi terenami mieszkaniowymi zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu),

2) uciążliwość działalności gospodarczej nie może, poza granicami poszczególnych nieruchomości i całego terenu, obniżać standardów środowiska określonych w przepisach szczególnych,

3) niedopuszczalna lokalizacja obiektów usługowych chronionych (typu szkoły, przedszkola, usługi zdrowia itp.) oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2,

4) ze względu na występujące tu stanowisko archeologiczne, wszelkie prace ziemne powinny być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

5) istniejący budynek Cukrowni, jako obiekt o walorach kulturowych, należy objąć ochroną; wszelkie prace na tym obiekcie wymagają uzyskania opinii właściwego organu ochrony zabytków,

6) ze względu na sąsiedztwo terenów kolejowych:

a) wyklucza się inwestycje związane z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi i żrącymi,

b) przy planowaniu inwestycji oraz przebudowie, rozbudowie i modernizacji istniejących budynków powinno się uwzględniać uciążliwości i zagrożenia pochodzące z linii kolejowej,

c) wszelkie inwestycje związane z produkcją i obrotem substancjami pylącymi należy wyposażać w urządzenia ograniczające ich wpływ (zapylenie) na sąsiadujące tereny kolejowe,

d) obiekty o konstrukcji “wieżowej” należy lokalizować w odległości od terenów kolejowych nie mniejszej niż wysokość tych obiektów,

e) nie dopuszcza się wykorzystywania rowów odwadniających tereny kolejowe przez użytkowników spoza PKP,

f) pasy zieleni wysokiej i średniej należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) lokalizację obiektów gospodarki komunalnej i zaplecza technicznego miasta, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, spalarni śmieci, cmentarzy itp.,

2) lokalizację stacji paliw,

3) budowę parkingów (w tym wielokondygnacyjnych),

4) lokalizację większych warsztatów usług naprawczych (np. napraw pojazdów mechanicznych, sprzętu rolniczego, maszyn itp.),

5) lokalizację obiektów komunikacyjnych (w tym stacji przeładunkowych, z wyjątkiem przeładunku odpadów komunalnych), w szczególności związanych z przebiegającą w sąsiedztwie linią kolejową,

6) lokalizację obiektów obsługi produkcji rolniczej,

7) przeprowadzenie liniowych elementów infrastruktury technicznej (w tym tranzytowych) oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących, w sposób niekolidujący z zagospodarowaniem, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 pkt 1–6,

8) przeprowadzenie dróg wewnętrznych.

§ 22

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem PN przeznacza się dla nieuciążliwej działalności produkcyjnej – drobnego przemysłu oraz zakładów rzemieślniczych.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) minimum 20% powierzchni każdej nieruchomości powinno być przeznaczone na zieleń urządzoną, w szczególności o charakterze kompozycyjnym i osłonowym, lokalizowaną wzdłuż granic nieruchomości,

2) uciążliwość działalności gospodarczej nie może – na całym terenie i w jego otoczeniu – obniżać standardów środowiska określonych w przepisach szczególnych,

3) z uwagi na sąsiedztwo terenów kolejowych obowiązują zasady określone w § 21 ust. 2 pkt 6.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się (na części lub na całym):

1) lokalizację nieuciążliwych obiektów usługowych,

2) lokalizację obiektów magazynowych (np. hurtowni),

3) lokalizację nieuciążliwych obiektów usług naprawczych (np. sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, komputerów itp.),

4) budowę parkingów (w tym wielokondygnacyjnych, nie większych niż na 500 stanowisk dla samochodów osobowych),

5) przeprowadzenie liniowych elementów infrastruktury technicznej (w tym tranzytowych) oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących w sposób niekolidujący z zagospodarowaniem, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 pkt 1–4,

6) przeprowadzenie dróg wewnętrznych.

§ 23

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem EE przeznacza się dla elektroenergetycznych stacji transformatorowych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1) obiekt powinien cechować się estetyczną architekturą; to samo dotyczy ogrodzenia,

2) niezabudowany grunt powinien być zagospodarowany zielenią wysoką, średnią i niską (o charakterze kompozycyjnym).

§ 24

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS/ZI przeznacza się dla garaży oraz zieleni izolacyjnej utworzonej wzdłuż granicy z planowanymi terenami zabudowy jednorodzinnej (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu).

2. Na terenie, o którym mowa, dopuszcza się:

1) budowę garaży podziemnych przy zagospodarowaniu powierzchni gruntu (po usunięciu istniejących garaży nadziemnych) zielenią urządzoną (na przykład w formie skweru),

2) utworzenie parkingu publicznego naziemnego w zieleni (po usunięciu istniejących garaży),

3) przeprowadzenie ścieżki rowerowej oraz organizowanie parkingów rowerowych.

§ 25

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZI przeznacza się dla zieleni izolacyjnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) zagospodarowanie inną zielenią urządzoną (np. w formie skweru),

2) przeprowadzenie liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących,

3) przeprowadzenie dróg publicznych i innych lub poszerzanie istniejących dróg.

§ 26

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem RP pozostawia się w użytkowaniu rolniczym, bez prawa zabudowy (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 i 5).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) prowadzenie intensywnej produkcji ogrodniczej, w tym pod szkłem i folią; także organizowanie ogrodów działkowych,

2) zagospodarowanie zielenią urządzoną i nieurządzoną,

3) zalesienie,

4) przeprowadzenie liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących,

5) przeprowadzenie dróg publicznych i innych.

R o z d z i a ł VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27

Stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wysokości 30%. Dla gruntów będących własnością gminy lub zbywanych na jej rzecz stawka ta wynosi 0,0%.

§ 28

Zmienia się przeznaczenie dotychczasowych gruntów rolnych na cele nierolnicze na terenach, gdzie ustalono zagospodarowanie inne niż rolnicze.

§ 29

Na obszarze objętym niniejszym planem ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jawor (z późniejszymi zmianami), o którym mowa w § 1 ust. 1, tracą moc.

§ 30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 31

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jawora.

§ 32

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNCZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
PRZEMYSŁAW ŻOŁEK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 2915)