2229

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr XXIV/327/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 101 i części działki nr 92 położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 “Stare Miasto” przy ul. H. Kołłątaja w Głogowie.

2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie, uchwalonego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą nr V/45/99 z 23 lutego 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 15, poz. 695 z 25 czerwca 1999 r.), zmienionego przez Radę Miejską w Głogowie uchwałą nr XXVI/344/2001 z 6 lutego 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 29, poz. 299 z 9 kwietnia 2001 r.).

3. Celem planu jest zmiana przeznaczenia terenu z usług zdrowia i opieki społecznej na mieszkalnictwo oraz usługi publiczne i nieuciążliwe usługi komercyjne z zakresu zdrowia i opieki społecznej, administracji (w tym administracji gospodarczej), szkolnictwa, turystyki i hotelarstwa oraz handlu (z wyłączeniem hurtowego).

4. Na plan składają się niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego w skali 1:1000.

§ 2

Dla terenu 47a M/UP/UC ustala się:

1. Teren mieszkalnictwa oraz usług publicznych i nieuciążliwych usług komercyjnych z zakresu zdrowia i opieki społecznej, administracji (w tym administracji gospodarczej), szkolnictwa, turystyki i hotelarstwa oraz handlu (z wyłączeniem hurtowego).

2. Dopuszcza się budowę nowych oraz adaptację, rozbudowę nadbudowę i przebudowę istniejących budynków na cele wymienione w pkt 1, z zachowaniem skali charakteru sąsiedniej zabudowy przy ul. Piotra Skargi i Stanisława Staszica z zastrzeżeniem pkt 9.

3. Wysokości budynków nie powinny przekraczać 4 kondygnacji wysokości budynku b. przychodni przy ul. Kołłątaja z zachowaniem dachów płaskich. W budynkach niższych dopuszcza się dachy strome symetryczne i poddasza użytkowe.

4. Należy zachować obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, jak zaznaczono na rysunku planu. Zakazuje się rozbudowy parterów w formie wysuniętej przed elewacje frontowe.

5. W ramach obowiązujących linii zabudowy można stosować ogrodzenia zewnętrzne w formie muru z kamienia, materiałów ceramicznych oraz elementów kutych na podmurówce. Wyklucza się stosowanie prefabrykatów żelbetowych.

6. Zaleca się przeznaczyć wnętrze kwartału pod zieleń wewnętrzną z zachowaniem istniejących drzew. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych.

7. Dopuszcza się podział wtórny terenu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości byłej przychodni przy ul. H. Kołłątaja (działka nr 101) oraz wydzielenia z istniejącej działki nr 92 (Powiatowa Stacja Sanitarno- -Epidemiologiczna) nieruchomości zabudowanej obiektami lecznicy dla zwierząt.

8. Wymagane jest podniesienie estetyki budynków. W północnej części terenu zaleca się likwidację lub uporządkowanie istniejących obiektów gospodarczych i budowę trwałego ogrodzenia w formie ustalonej w pkt 5 oraz nasadzenie szpaleru zwartej zieleni dwustopniowej, częściowo zimozielonej. Dopuszcza się lokalizację garaży wyłącznie w powiązaniu z funkcją podstawową obiektów, w formie architektonicznej do nich nawiązującej.

9. W przypadku kompleksowej przebudowy kwartału dopuszcza się budowę podziemnych parkingów i garaży. Zagospodarowanie funkcjonalno-prze-strzenne wnętrza kwartału należy projektować z zastosowaniem historycznych materiałów, takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych materiałów ceramicznych.

10. Wjazdy na teren zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

a) od ul. Skargi (w razie rozbudowy budynku na całą długość pierzei – jako przejazd pod budynkiem),

b) z parkingu publicznego na terenie 47b KS,

c) od ul. H. Kołłątaja – istniejącym podjazdem koło trafostacji.

11. Uzbrojenie terenu z istniejących sieci i urządzeń w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez ich administratorów.

§ 3

Dla terenu 47b KS ustala się:

1. Parking publiczny – adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby obiektu po byłej przychodni.

2. Dopuszcza się powiększenie liczby miejsc postojowych pod warunkiem zachowania istniejących drzew. Zaleca się odkrycie i uwidocznienie w nawierzchni zarysu fundamentów dawnej ewangelickiej kaplicy storolutetrańskiej.

3. Dopuszcza się pozostawienie kiosku i jego adaptację z podniesieniem estetyki obiektu bądź jego wymianę.

4. Dopuszcza się wygrodzenie terenu w formie określonej w § 2 pkt 5.

5. Obsługa komunikacyjna z ul. St. Staszica i H. Kołłątaja.

§ 4

1. Teren jest położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej “A”.

2. Wszelkie prace budowlane i remontowe mogą być prowadzone po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od właściwego terytorialnie organu służby ochrony zabytków.

3. Prace ziemne winny być poprzedzone badaniami archeologiczno–architektonicznymi, które winien przeprowadzić inwestor po uzyskaniu zezwolenia organu, o którym mowa w pkt 2.

§ 5

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 6

1. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta, o którym mowa w § 1 pkt 2, dotyczące obszaru objętego planem niniejszym.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu sprzeczne z jego ustaleniami.

§ 7

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość - w związku z uchwaleniem niniejszego planu – wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 0% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
EUGENIUSZ PATYK

Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 2229)