1793

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) orazw związku z uchwałą nr XXX/281/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 marca 2001 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w rejonach: ul. Jerzmanickiej, ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki oraz ulic Hożej i Kujawskiej, uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Jerzmanickiej w Złotoryi w granicach jak w załączniku graficznym w skali 1:1000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

R o z d z i a ł 1

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 2

1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest teren położony na południe od ul. Jerzmanickiej, sąsiadujący z posesją Zespołu Szkół Zawodowych.

2. W planie ustalono:

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym tereny układu komunikacyjnego i tereny dla realizacji celów publicznych,

b) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,

c) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów,

d) zasady parcelacji terenów.

3. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to: przebiegi linii rozgraniczających, przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudowy, usytuowanie wjazdów na posesje, lokalizacje zespołów zieleni wysokiej, usytuowanie punktu formalnie ważnego, przejścia na posesję Zespołu Szkół zawodowych oraz wyznaczenie terenu przyłączanego do nieruchomości szkoły.

§ 3

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony środowiska i reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w usta-leniach tekstowych w rozdziałach 2 i 4 niniejszej uchwały.

2. Obszar objęty planem podzielono liniami rozgraniczającymi na tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarto w rozdziale 3 niniejszej uchwały.

3. W planie ustalono funkcje terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi. Wyznaczono tereny o jednej, przesądzonej funkcji oraz tereny, które mogą być wykorzystywane pod dwie lub więcej funkcji (alternatywnie lub łącznie, wg ustaleń szczegółowych). Symbolami literowymi określono w rysunku planu funkcje podstawowe. Funkcje dopuszczalne oraz warunki ich dopuszczenia określają szczegółowe ustalenia tekstowe.

4. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysunek planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, obowiązującymi granicami przestrzeni publicznych lub działek. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą być w decyzjach lokalizacyjnych oraz w projektach podziału terenu korygowane na podstawie opracowań o większym stopniu szczegółowości niż rysunek planu, jeżeli wymaga tego np. program sytuowanej inwestycji, pod warunkiem zachowania możliwości realizacji funkcji i zasad zagospodarowania ustalonych planem.

5. W rysunku planu przedstawiono przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudowy. Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają wykusze, zadaszenia przedwejściowe, podesty i schody, okapy itp.

R o z d z i a ł 2

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów

§ 4

Podstawowe ustalenia funkcjonalne

1. Wiodącą funkcją obszaru objętego planem jest funkcja mieszkaniowa; funkcją uzupełniającą - usługi. Zachowuje się istniejący zespół garaży boksowych usytuowanych wzdłuż wschodniej granicy terenu.

2. Pod zabudowę mieszkaniową przeznacza się zachodnią część terenu objętego planem - por. ustalenia szczegółowe dla terenów 1 MW,MN i 2 MN. Pomiędzy istniejącą kotłownią a nieruchomością Zespołu Szkół Zawodowych ustala się lokalizację usług z zielenią towarzyszącą i parkingiem.

3. Na obszarze objętym planem wyklucza się lokalizowanie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 5

Zasady kształtowania zainwestowania

1. W rysunku planu ustalono przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenów 2 MN i 1 MW,MN

2. Maksymalne dopuszczalne wysokości zabudowy na poszczególnych terenach określono w ustaleniach szczegółowych, w rozdziale 3 nin. uchwały.

3. Dla zabudowy jednorodzinnej ustala się obowiązek stosowanie dachów dwu- lub czterospadowych, o kącie nachylenia połaci 30 do 45 stopni.

4. W rysunku planu ustalono lokalizacje projektowanych zespołów zieleni wysokiej, której nasadzenia winny być realizowane w trakcie zagospodarowywania poszczególnych terenów. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania innych, nieokreślonych w rysunku planu nasadzeń, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu i nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.

5. Na terenach 1 MW,MN, 2 MN i 3 U,KS,Z wyklucza się możliwość sytuowania garaży boksowych. Na posesjach domków jednorodzinnych garaże winny być projektowane w przyziemiach lub przylegać do budynków mieszkalnych.

§ 6

Ochrona środowiska kulturowego

Ze względu na lokalizacje udokumentowanych stanowisk archeologicznych - na całym obszarze objętym planem ustala się:

a) na inwestorach ciąży obowiązek zapewnienia na koszt własny nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenia badań archeologicznych przy wszelkich pracach ziemnych; na tego typu prace należy uzyskać zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków;

b) w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego - o odkryciu należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzki Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu - Delegaturę w Legnicy.

§ 7

Podstawowe ustalenia dot. komunikacji

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę z ulic określonych w rysunku planu. Lokalizacje zalecanych wjazdów na posesje: usługową i zespołu zabudowy wielorodzinnej przedstawiono na rysunku planu.

2. Wymaga się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrębie zainwestowywanych terenów w liczbie zapewniającej właściwą obsługę użytkowników i zatrudnionych. Zaleca się:

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

- dla administracji i handlu - 1 m.p. na 40 m2 powierzchni użytkowej,

- dla kościoła lub domu modlitwy - 1 m.p. na 20 miejsc siedzących,

- dla gastronomii - 1 m.p. na 6 m2 powierzchni części konsumpcyjnej.,

- dla praktyk lekarskich i poczty - 1 m.p. na 25 m2 pow. użytkowej.

3. W rysunku planu ustalono przebiegi linii rozgraniczających układ uliczny. Przedstawione na rysunku planu osie i jezdnie projektowanych ulic nie są ustaleniem planu. W liniach rozgraniczających proj. ulic dopuszcza się sytuowanie zatok postojowych dla samochodów osobowych.

4. Nie przewiduje się ruchu autobusowego na projektowanych ulicach.

5. Ustala się możliwość rozbudowy projektowanego systemu ulic na południe i zachód, w miarę zainwestowania terenów sąsiadujących z obszarem objętym planem.

§ 8

Ustalenia dot. infrastruktury technicznej

1. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istniejących sieci uzbrojenia podziemnego niekolidujących z zainwestowaniem przesądzonym w niniejszym planie. Nowe odcinki sieci winny być prowadzone w obrębie ustalonych planem linii rozgraniczających ulic, jako sieci podziemne.

2. Ustala się, że projektowane zainwestowanie będzie zaopatrywane w wodę od strony ul. Jerzmanickiej z wodociągu biegnącego w ul. Wojska Polskiego.

3. Ścieki bytowo-gospodarcze należy odprowadzać do komunalnego systemu kanalizacji projektowanymi kanałami.

4. Wody opadowe z ulic i zabudowanych posesji winny być kierowane kanałami deszczowymi do kolektora Ř 450 w ul. Wojska Polskiego.

5. W sąsiedztwie istniejącej kotłowni, poza granicą terenu objętego planem, przewidywana jest lokalizacja nowej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II stopnia. Projektowane zainwestowanie może być zaopatrywane w gaz z gazociągu biegnącego w ul. Wojska Polskiego lub z proj. stacji redukcyjnej.

6. Na terenie objętym planem wyklucza się lokalizowanie naziemnych zbiorników propanu-butanu.

7. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło zabudowy wielorodzinnej i usług z istniejącej kotłowni, ciepłociągami prowadzonymi w ulicach.

8. Dopuszcza się rozbudowę istn. systemu kablowej sieci elektroenergetycznej 20 kV dla zasilenia ewentualnie projektowanej nowej stacji transformatorowej. Stacja może być lokalizowana w południowej części terenu 3 U,KS,Z lub 4 KS - na południe od ciągu garaży.

9. Zasilanie projektowanego zainwestowania w energię elektryczną - z istniejących w sąsiedztwie stacji R-53 i R-97 lub ze stacji projektowanej, wg technicznych warunków przyłączenia określonych przez Zakład Energetyczny.

10. Ustala się doprowadzenie sieci EE nn i gazu przewodowego do wszystkich posesji przewidywanych pod zabudowę.

11. Nie ogranicza się możliwości realizacji kablowej sieci telekomunikacyjnej i sieci oświetlenia ulic na obszarze objętym planem.

§ 9

Podstawowe ustalenia dot. ochrony środowiska

1. Dla obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług wyklucza się realizację kotłowni opalanych paliwami stałymi.

2. Wszystkie przeznaczane do zabudowy tereny winny być podłączone do kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3. Dla terenów 1 MW,MN i 2 MN poziom hałasu winien odpowiadać wymaganiom ustalonym dla zabudowy mieszkaniowej (dopuszczalny poziom hałasu drogowego: 75 dB(A) - dzień i 67 dB(A) - noc; pozostałych źródeł hałasu 67 dB(A) - dzień i 57 dB(A) - noc).

4. Wymaga się realizacji nasadzeń zieleni wysokiej w zakresie ustalonym w rysunku planu. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania innych, nieokreślonych w rysunku planu nasadzeń, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami i nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych

liniami rozgraniczającymi

§ 10

1 MW, MN

1. Projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej, alternatywnie: 8 wolno stojących domków jednorodzinnych lub zabudowa wielorodzinna.

2. Dla projektowanej zabudowy ustalono w rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy (por. ustalenia § 5.1.).

3. Maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowy:

a) jednorodzinnej - 2 kondygnacje + poddasze użytkowe, poziom parteru ok. 120 cm nad poziomem terenu;

b) wielorodzinnej - 4 kondygnacje.

4. W parterach budynków wielorodzinnych dopuszcza się sytuowanie sklepów i niewielkich zakładów usługowych.

5. Wjazd na posesję zabudowy wielorodzinnej od wschodu, jak w rysunku planu. W północnej części zalecane usytuowanie parkingu.

§ 11

2 MN

1. Projektowany zespół 10 wolno stojących domków jednorodzinnych.

2. W rysunku planu ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy. Intensywność zabudowy (pow. zabudowy/pow. działki) - 10 do 15%.

3. Maksymalna dopuszczalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje + poddasze użytkowe, poziom parteru ok. 120 cm nad poziomem terenu.

4. W domkach jednorodzinnych dopuszcza się użytkowanie pomieszczeń o powierzchni maksymalnie 50 m2 jako lokali usługowych (np. gabinety lekarskie, punkty napraw sprzętu AGD, biuro pisania podań itp.) pod warunkiem, że ich funkcjonowanie nie będzie pogarszało klimatu akustycznego w sąsiedztwie.

§ 12

3 U, KS, Z

1. Projektowany zespół zabudowy usługowej (np. han-del, oświata, kaplica) z towarzyszącą zielenią i parkingiem.

2. Maks. dopuszczalna wysokość zabudowy - 4 kondygnacje. W rysunku planu określono usytuowanie "punktu formalnie ważnego" na zamknięciu osi widokowej wjazdu na teren osiedla, gdzie wymaga się szczególnie starannego zaprojektowania zamknięcia wglądu i gdzie dopuszcza się sytuowanie elementów wyższych: masztów, dzwonnicy, reklamy lub tym podobnych.

3. Wymaga się nasadzenia intensywnej zieleni wysokiej wzdłuż południowo-wschodniej granicy terenu.

4. Od północy zaleca się usytuowanie placyku przedwejściowego, którego zagospodarowanie winno być powiązane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej towarzyszącej nowej ulicy.

5. W południowej i ew. zachodniej części terenu - proj. miejsca postojowe dla samo-chodów osobowych.

6. W południowym narożu terenu dopuszcza się sytuowanie nowej stacji transformatorowej.

7. Dopuszcza się wtórny podział parcelacyjny terenu dla wydzielenia, np. działki trafostacji lub mniejszych działek usługowych. Podział nie może ograniczać możliwości realizacji zagospodarowania ustalonego planem.

§ 13

4 KS

1. Zespoły istniejących garaży boksowych - do trwałej adaptacji pod warunkiem realizacji ustalonych w rysunku planu nasadzeń zieleni wysokiej.

2. W południowej części terenu - za ostatnim garażem w istniejącym ciągu - ustala się lokalizację wjazdu lub/i wejścia na posesję Zespołu Szkół Zawodowych.

3. W rysunku planu oznaczono teren zalecany do przyłączenia do nieruchomości szkoły.

4. W południowym narożu terenu dopuszcza się lokalizację nowej stacji transformatorowej.

§ 14

5 KL

1. Projektowana ulica lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa, przedłużenie ul. Jerzmanickiej.

2. Minimalna szerokość linii rozgraniczających na odcinku sąsiadującym z proj. zabudową mieszkaniową - 15 m.

3. Wzdłuż północnej linii rozgraniczającej ulicy wymagany szpaler zieleni.

§ 15

6 KL

1. Projektowana ulica lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa.

2. Szerokość linii rozgraniczających - 15 m. Na odcinku południowym dopuszczany przekrój półuliczny, z chodnikiem od strony zachodniej.

3. Wymagane nasadzenie szpaleru drzew, jak w rysunku planu.

§ 16

7 KL

1. Projektowana ulica lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa.

2. Minimalna szerokość linii rozgraniczających - 12 m. Dopuszczany przekrój półuliczny, z chodnikiem od strony północnej.

§ 17

8 KD

1. Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa o 2 pasach ruchu.

2. Szerokość linii rozgraniczających - 12 m. Dopuszczany przekrój półuliczny, z chodnikiem od strony wschodniej.

§ 18

9 KD

1. Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa o 2 pasach ruchu.

2. Szerokość linii rozgraniczających - 12 m. Ustala się przekrój półuliczny, z chodnikiem od strony terenu usługowego.

R o z d z i a ł 4

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

§ 19

Zasady parcelacji terenów

1. W rysunku planu przedstawiono linie zalecanych podziałów parcelacyjnych. W ustaleniach szczegółowych dla terenów projektowanego zainwestowania o numerach 1 do 4 ustalono zasady ich dopuszczalnej parcelacji (por. również ustalenia w § 3.4 niniejszej uchwały).

2. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do ulic, których przebiegi ustalono w niniejszym planie.

§ 20

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 0%. (Rozstrzygnięciem nadzorczym PN.II.0911-9/15/02 z dnia 6 czerwca 2002 r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność § 20).

R o z d z i a ł 5

Ustalenia końcowe

§ 21

W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Złotoryja nr III/16/88 z dnia 23 marca 1988 roku (Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 24, poz. 396 z dnia 4 grudnia 1990 r.)

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

EUGENIUSZ POŻAR

Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2002 r. (poz. 1793)

Powiększenie

Powiększenie