29

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 19 września 2000 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla “Kopernik” w Głogowie, u zbiegu ulic

Galileusza – Plutona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr X/181/99 z dnia 28 września 1999 r. uchwala się, co następuje:

 

R o z d z i a ł 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części działek nr nr 126/2, 125, położonych w obrębie 18 “Kopernik” w Głogowie.

2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla “Kopernik” w Głogowie, uchwalonego przez Miejską Radę w Głogowie uchwałą nr XLVII/383/98 z 24 marca 1998 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 87 z dnia 11 maja 1998 r.

3. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu na obiekty usług komercyjnych z zakresu handlu i gastronomii oraz na parking związany z tymi obiektami.

4. Na plan składają się niniejsza uchwała i rysunek planu w postaci załącznika graficznego w skali 1:500.

R o z d z i a ł 2

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów

wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 2

Dla terenu 32a UHG/KSP ustala się:

1. Teren komercyjnej zabudowy usługowej handlu i gastronomii oraz parkingu.

2. Budynki należy sytuować:

a) od strony ulicy Galileusza (1KZ) i Plutona (6KL) – z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, pokazanych na rysunku planu,

b) od strony sąsiednich nieruchomości zabudowanych – według przepisów szczególnych.

Zaleca się pod zabudowę wykorzystać kontur wyznaczony przez linie kolektorów i studzienek kanalizacyjnych.

3. Dopuszcza się kształtowanie zabudowy w więcej niż jednej bryle. Zabudowa jedno lub dwukondygnacyjna. Ze względu na wyeksponowanie działki od strony ul. Keplera należy stosować nowoczesne i oryginalne rozwiązania architektoniczne, o wysokim poziomie estetycznym. Na osi ul. Keplera usytuować akcent architektoniczny.

4. Ustala się następujące proporcje pomiędzy poszczególnymi sposobami użytkowania terenu:

a) komunikacja (w tym parkingi) – min. 50% powierzchni terenu,

b) handel i gastronomia – max 50% powierzchni terenu, przy czym powierzchnia użytkowa usług gastronomii nie może być mniejsza niż 20 m2.

5. Dopuszcza się podział wtórny terenu na odrębne działki budowlane, przy zachowaniu dla całości terenu proporcji w sposobach użytkowania, zgodnie z pkt 4.

6. Podziału, o którym mowa w pkt 5, można dokonać po uprzednim opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu, która po akceptacji Zarządu Miasta – stanowić będzie podstawę do określenia szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad jego podziału.

§ 3

Dla terenu 32b ZI ustala się:

Pas zieleni izolacyjnej na skarpie od strony ul. Galileusza. Wysokość zieleni dobrać z uwzględnieniem zachowania ekspozycji widokowej budynków znajdujących się na terenie 32a UHG/KSP na osi widokowej ul. Keplera.

§ 4

Dla terenu 32c KSP ustala się:

Teren komunikacji samochodowej – placyk o rozbieralnej nawierzchni zapewniający dojazd do stacji transformatorowej na terenie 33 EE z istniejącego ciągu pieszo-jezdnego (docelowo projektowana ulica dojazdowa 12 KD).

§ 5

Dla terenu 33 EE ustala się przeznaczenie pod urządzenia elektroenergetyczne. Adaptacja istniejącej trafostacji z możliwością jej przebudowy, rozbudowy lub wymiany, w granicach określonych liniami rozgraniczającymi.

§ 6

Ustala się następujące zasady uzbrojenia inżynieryjnego terenu:

1. Uzbrojenie w media z istniejących sieci.

2. Ustala się obowiązek zorganizowanego odwodnienia parkingów.

3. Przyłącza należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez właścicieli lub użytkowników sieci.

R o z d z i a ł 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 7

Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologicznych. Obowiązek powiadomienia Służb Archeologicznych bezzwłocznie po dokonaniu odkrycia. W razie potrzeby, zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych.

§ 8

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9

Jeżeli właściciel zbywa nieruchomość, której wartość, skutkiem uchwalenia planu, wzrosła, Prezydent Miasta Głogowa pobiera decyzją jednorazową opłatę równą 0% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 10

1. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla “Kopernik”, dotyczące obszaru objętego planem niniejszym.

2. Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z jego ustaleniami.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

EUGENIUSZ PATYK

 

 

 

Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2000 r. (poz. 29)