28

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 19 września 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139), oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej Głogowa nr XLIX/417/98 z dnia 19.05.1998 r. uchwala się, co następuje:

 

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla “Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich” w Głogowie w granicach określonych w rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Plan ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

7) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

8) granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2. Na ustalenia, o których mowa w ust. 1, składają się:

1) ogólne zasady zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale II,

2) szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających, zawarte w rozdziale III.

§ 3

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5) funkcji lub sposobie użytkowania terenu – należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru,

6) uciążliwości – należy przez to rozmieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

R o z d z i a ł II

Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§ 4

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako:

1) ciągłe – oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów,

2) przerywane – oznaczają orientacyjne, zalecane granice terenów.

2. Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3. Wewnętrzne podziały terenów zabudowy wskazane w rysunku planu nie są obowiązujące; dopuszcza się korekty ich przebiegu wynikające z warunków konfiguracji i sposobu zagospodarowania terenu.

4. O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne.

5. Ustala się obowiązek informowania w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o zasięgu powodzi z 1997 r. potencjalnych inwestorów realizujących inwestycje na terenach określonych w rysunku planu.

§ 5

1. W przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych i zgłoszenia WKZ.

2. Ustala się ochronę potencjalnych zabytków archeologii. Wszelkie prace ziemne, prowadzone w obrębie stanowisk archeologicznych określonych w załączniku graficznym do uchwały, należy poprzedzić uzyskaniem zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 6

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1. Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizacje zabudowy.

2. Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.

3. Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 3.

4. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

§ 7

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,

2) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się wymóg odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacji. Projekty budowlane inwestycji wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej.

3. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej.

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych – wolno stojących na terenach wyznaczonych w planie lub terenach własnych inwestora.

5. Ogrzewanie budynków zaleca się z miejskiego systemu ciepłowniczego.

Dopuszcza się ogrzewanie z zasilania sieci gazowej.

6. W zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem.

§ 8

1. Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy.

2. Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.

3. Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.

4. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także kioski, wiaty przystankowe, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów.

R o z d z i a ł III

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów

w obrębie linii rozgraniczających

§ 9

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KK ustala się:

1) przeznaczenie terenu na komunikację kolejową – bocznica,

2) w granicach terenów kolejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów,

3) zmiana granic terenów kolejowych możliwa jest tylko z zachowaniem procedury zmiany planu miejscowego.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 MN/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług także na wydzielonych działkach,

2) dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko,

3) zaleca się przekształcenia zabudowy mieszkaniowej na usługową lub rzemieślniczą.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 MN/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług także na wydzielonych działkach,

2) dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko,

3) na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z WKZ (budynek ul. Słowackiego 1–3),

4) zaleca się przekształcenia zabudowy mieszkaniowej na usługową lub rzemieślniczą,

5) zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy działek.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 KK ustala się:

1) Przeznaczenie terenu na komunikację kolejową:

1) w granicach terenów kolejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów,

2) dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje usługowe, produkcji oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać 3 kon-dygnacji.

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 MN/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług także na wydzielonych działkach,

2) na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z WKZ (budynek ul. Słowackiego 1–3),

3) dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko,

4) zaleca się przekształcenia zabudowy mieszkaniowej na usługową lub rzemieślniczą,

5) zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż ul. Elektrycznej, a także pozostałych granic działek.

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 U,P,S,A ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy, administrację,

2) dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków,

3) dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko,

4) ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkingowych na terenach własnych inwestora,

5) ustala się obowiązek lokalizacji inwestycji w odległości od linii elektroenergetycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

6) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

7) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej,

8) przez teren przebiega infrastruktura techniczna (sieć energetyczna 110 kV) – należy zapewnić dostęp do sieci. We wskazanym pasie określonym w rysunku planu ustala się zakaz zabudowy.

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 KH ustala się:

1) przeznaczenie terenu na obsługę w zakresie komunikacji wodnej, przemysł i składy,

2) dla wszelkich inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko,

3) ustala się obowiązek dokonania uzgodnień w odniesieniu do wszelkich zmian użytkowania terenu, w tym prac ziemnych, budowlanych i regulacyjnych, z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 KH ustala się:

1) przeznaczenie terenu pod obsługę w zakresie komunikacji wodnej – projektowana rozbudowa portu rzecznego,

2) dla wszelkich inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy wykonać ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko,

3) ustala się obowiązek dokonania uzgodnień w odniesieniu do wszelkich zmian użytkowania terenu, w tym prac ziemnych, budowlanych i regulacyjnych, z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9 W ustala się:

1) przeznaczenie terenu – rzeka Odra,

2) ustala się obowiązek dokonania uzgodnień w odniesieniu do wszelkich prac budowlanych i regulacyjnych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 ZU ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zieleń urządzona,

2) zagospodarować teren zielenią komponowaną oraz urządzić ścieżki spacerowe, a także rowerowe, będące kontynuacją istniejących w innych przylegających terenach,

3) dopuszcza się realizację urządzeń z zakresu małej architektury i placów zabaw,

4) we wschodniej części terenu znajdują się dwa stanowiska archeologiczne. Wszelkie roboty ziemne w obrębie stanowiska można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia WKZ i zapewnieniu badań archeologicznych polegających na podjęciu prac o charakterze ratowniczym wraz z wykonaniem wymaganej dokumentacji naukowej i zabezpieczeniu ruchomego materiału naukowego.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11 U ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi,

2) dopuszcza się możliwość przeznaczenia części pomieszczeń na funkcję mieszkalną jako uzupełniającą,

3) wprowadzić zieleń wysoką wzdłuż ul. Elektrycznej jako zieleń izolacyjną.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12 KK/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu na komunikację kolejową z dopuszczeniem usług,

2) istniejące obiekty mieszkalne przekształcać na obiekty o funkcjach administracyjno-socjalnych,

3) w granicach terenów kolejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów,

4) dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje usługowe z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać 3 kondygnacji.

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13 MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na mieszkalnictwo jednorodzinne,

2) zaleca się poprawienie estetyki obiektu,

3) dopuszcza się usługi nieuciążliwe.

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14 KSP ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zespół garaży,

2) zaleca się modernizację i poprawienie estetyki obiektu.

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15 U,P,S,A ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy, administrację i handel,

2) dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków,

3) ustala się wymóg dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,

4) ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkingowych na terenach własnych inwestora,

5) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej,

6) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

7) zaleca się poprawienie estetyki obiektów.

16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16 U,P,S,A ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy, administrację,

2) dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków,

3) ustala się wymóg dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,

4) ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkingowych na terenach własnych inwestora,

5) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej,

6) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wolno stojących lub wbudowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

7) zaleca się poprawienie estetyki obiektów.

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17 MW ustala się:

1) przeznaczenie terenu na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego.

18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18 P,S ustala się:

1) przeznaczenie terenu na funkcje z zakresu produkcji, składów, baz, magazynów,

2) zaleca się teren uporządkować i poprawić estetykę obiektów.

19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19 KSP ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zespół garaży,

2) zaleca się modernizację i poprawienie estetyki obiektu.

20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20 EE ustala się:

1) przeznaczenie terenu na stację transformatorową.

21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21 MW ustala się:

1) przeznaczenie terenu na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego.

22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 22 U,P,S,A ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy, administrację, handel,

2) dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków,

3) ustala się wymóg dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,

4) ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkingowych na terenach własnych inwestora,

5) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej.

23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23 U,P,S,A ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi, produkcję, składy, administrację,

2) dopuszcza się rozbudowę lub modernizację istniejących budynków,

3) ustala się wymóg dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,

4) ustala się obowiązek lokalizacji miejsc parkingowych na terenach własnych inwestora,

5) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej.

24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24 MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na funkcję mieszkaniową – jednorodzinną,

2) na terenie znajduje się obiekt o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z WKZ,

3) dopuszcza się usługi nieuciążliwe.

25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 25 MW ustala się:

1) przeznaczenie terenu na funkcję mieszkaniową wielorodzinną,

2) na terenie znajduje się obiekt (budynek ul. Elektryczna 22) o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z WKZ.

26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 26 U ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego,

2) możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej,

3) zaleca się modernizację i przekształcenie obiektów w celu podniesienia ich estetyki.

27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27 KSP ustala się:

1) przeznaczenie terenu na parking ogólnodostępny,

2) wymagana nawierzchnia utwardzona, zalecana kostka brukowa,

3) teren obsadzić zielenią izolacyjną zimozieloną.

28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28 ZN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zieleń nie urządzoną.

29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29 U/MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi komercyjne z zakresu handlu gastronomii i rzemiosła z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) możliwość zmiany sposobu użytkowania w ramach funkcji podstawowej.

30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30 EG ustala się:

1) przeznaczenie terenu na lokalizację urządzeń zaopatrzenia w gaz.

31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31 ZU ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zieleń urządzoną – skwer.

32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32 KK/P,S ustala się:

1) przeznaczenie terenu na komunikację kolejową z dopuszczeniem produkcji i składów,

2) w granicach terenów kolejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów,

3) dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje produkcyjne oraz składowe z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać 3 kondygnacji,

4) obsługa terenu z drogi 6KL.

33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 33 KK/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu na dworzec kolejowy,

2) zaleca się poprawienie estetyki obiektu wraz z modernizacją przejść dla pieszych na perony kolejowe.

34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34 MN/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług,

2) zakazuje się rozbudowy budynku mieszkalnego,

3) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów usługowych pod warunkiem podniesienia terenu powyżej rzędnej powodzi z 1997 r.

35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 35 EE ustala się:

1) przeznaczenie terenu na stację elektroenergetyczną.

36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36 ZN ustala się:

1) przeznaczenie terenu na zieleń nie urządzoną.

37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37 W ustala się:

1) przeznaczenie terenu – rzeka Odra,

2) ustala się obowiązek dokonania uzgodnień w odniesieniu do prac ziemnych, budowlanych i regulacyjnych z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 38 U,A ustala się:

1) przeznaczenie terenu na cele usług i administracji,

2) na terenie znajdują się obiekty o wartościach kulturowych, wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie i modernizacji uzgodnić z WKZ (budynek magazynowy i teren po cmentarzu żydowskim).

39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 39 KK ustala się:

1) przeznaczenie terenu na komunikację kolejową,

2) w granicach terenów kolejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów,

3) dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje usługowe, produkcji oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać 3 kondygnacji.

40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 40 KK ustala się:

1) przeznaczenie terenu na komunikację kolejową,

2) w granicach terenów kolejowych możliwe są wszelkie inwestycje, remonty i modernizacje obiektów i urządzeń kolejowych w trybie obowiązujących przepisów,

3) dopuszcza się podział terenu i przeznaczenie wydzielonych terenów na funkcje usługowe, produkcji oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych. Nowe tereny muszą posiadać dojazd z drogi publicznej. Nowa zabudowa nie może przekraczać 3 kondygnacji.

41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 41UK ustala się:

1) przeznaczenie terenu na usługi z zakresu kultu religijnego.

§ 10

Dla terenów komunikacji ustala się:

1. Obowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu.

2. Szerokość ulic głównych, zbiorczych, lokalnych i dojazdowych w liniach rozgraniczających:

1 KG(1/2) ok. 30 m, przy szerokości jezdni min. 10 m, z obustronnymi chodnikami,

2 KZ(1/2) ok. 30–20 m, przy szerokości jezdni min. 10 m, z obustronnymi chodnikami,

3 KZ(1/2) ok. 20–16 m, przy szerokości jezdni min. 8 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m,

4 KL(1/2) ok. 20–16 m, przy szerokości jezdni min. 8 m, z obustronnymi chodnikami o szer. min. 1,5 m,

5 KL(1/2) ok. 16 m, przy szerokości jezdni min. 8 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m,

6 KL(1/2) ok. 20–30 m, przy szerokości jezdni min. 8 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m. Ostateczne ustalenie przebiegu jezdni nastąpi na etapie projektu technicznego,

7 KD(1/2) min. 8 m, bez chodników,

8 KD(1/2) min. 10 m, przy szerokości jezdni ok. 6 m, z obustronnymi chodnikami,

9 KD(1/2) min. 8 m, przy szerokości jezdni ok. 5 m, z obustronnymi chodnikami,

10 KD(1/2) min. 14 m, przejazd przez tereny kolejowe,

11 KD(1/2) min. 10 m, przy szerokości jezdni 5 m.

3. Szerokość ciągu pieszego 12 KP ustala się na min. 4,5 m.

4. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem 13 KZ (1/2) ustala się:

1) przeznaczenie terenu na komunikację – realizacja drogi zbiorczej, kontynuacja drogi oznaczonej 3KZ (1/2). Do czasu realizacji inwestycji użytkowanie dotychczasowe. Ostateczne ustalenie przebiegu jezdni nastąpi na etapie projektu technicznego.

5. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem 14 KZ (1/2) ustala się:

1) przeznaczenie terenu na komunikację – realizacja drogi zbiorczej, kontynuacja drogi oznaczonej 3KZ (1/2). Do czasu realizacji inwestycji użytkowanie dotychczasowe.

R o z d z i a ł IV

Przepisy końcowe

§ 11

Dla terenu określonego w § 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139), w wysokości 30%.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Głogowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

EUGENIUSZ PATYK

 

 

 Załącznik graficzny do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2000 r. (poz. 28)