Wrocław, dnia 13 marca 2001 r.

Nr 19

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

201 –

z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kostomłotach w okręgu wyborczym nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

717

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

202 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

718

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

203 –

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciepłowody, przeprowadzonych
w dniu 25 lutego 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

719

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 4,02 zł