Wrocław, 10.12.2001 r..

Nr 164

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2411 –

Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na rok 2002

7972

2412 –

Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002

7973

2413 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 20 listopada 2001 roku w sprawie określenia stawek dziennych opłaty miejscowej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2002 rok

7974

2414 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 20 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok

7975

2415 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 20 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Leśna na 2002 rok

7979

2416 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 20 listopada 2001 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Leśna na 2002 rok

7979

2417 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie podatku od posiadania psów

7980

2418 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie podatku od środków transportowych

7980

2419 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie podatku od nieruchomości

7983

2420 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie opłatyty miejscowej

7983

2421 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

7984

2422 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Kowary

7985

2423 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

7985

2424 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

7987

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2425 –

Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku

7988

2426 –

Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej

7989

2427 –

Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku

7989

2428 –

Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku

7990

UCHWAŁY RAD GMIN:

2429 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 roku

7992

2430 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Marciszów

7992

2431 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości w 2002 roku

7993

2432 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia do celów podatku rolnego średniej ceny skupu żyta w 2002 roku

7994

2433 –

Rady Gminy Męcinka z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia stawki ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Męcinka na rok 2002

7994

2434 –

Rady Gminy Męcinka z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w zakresie tego podatku na rok 2002

7995

2435 –

Rady Gminy Sulików z dnia 24 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sulików

7996

2436 –

Rady Gminy Sulików z dnia 24 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików

7996

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2437 –

zawarte w dniu 31 października 2001 r. pomiędzy Prezydentem Jeleniej Góry - miasta na prawach powiatu, a Starostą Jeleniogórskim w sprawie zorganizowania wspólnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

7997

PROTOKÓŁ:

2438 –

protokół wyników referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Oławie przed upływem kadencji, sporządzony dnia 2 grudnia 2001 r. przez Miejską Komisję do Spraw Referendum w Oławie

7998

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 10,47 zł