1357

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 97/3, obręb nr 4, w Złotoryi

       Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 697, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 z 1999 r.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi nr XIX/168/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego dla funkcji przemysłowo-składowej z usługami jako funkcją towarzyszącą na działce nr 97/3 położonej w obrębie nr 4 obejmujący ustalenia zawarte w treści uchwały oraz rysunku planu w skali 1:500, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wyżej wymieniony plan stanowi zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja, uchwalonego przez Radę Narodową Miasta i Gminy Złotoryja uchwałą nr III/16/88 z dnia 23 marca 1988 r. (Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 8, poz. 65 z dnia 2 maja 1988 r.), w części oznaczonej symbolem H 10 EG.

§ 2

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęty jest teren działki nr 97/3 w obrębie nr 4, oznaczony symbolem H 10.1 P, S o powierzchni 0,56 ha.

§ 3

Plan ustala:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,

2) zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu,

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

4) zasady powiązań komunikacyjnych,

5) wymogi planistyczne i skutki prawne uchwalenia planu.

§ 4

1.  Teren objęty planem jest przeznaczony pod zabudowę przemysłowo-składową z usługami jako funkcją towarzyszącą. Funkcja przemysłowo-skałdowa nie może powodować uciążliwość dla sąsiednich terenów. Parterowy budynek gospodarczy w północno-wschodniej części działki można przeznaczyć do rozbiórki. Od strony ulicy Legnickiej istnieje możliwość usytuowania parkingu. Zaleca się realizację zabudowy w sposób kompleksowy, w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2.  Zewnętrzne linie rozgraniczające teren pozostają obowiązujące.

3.  Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy z rysunkiem planu.

4.  Ograniczeniem usytuowania budynków są przebiegające przez tereny posesji: gazociąg średnio-prężny – do przełożenia, nieczynny odcinek gazociągu – do likwidacji, wodociąg – do przełożenia, kablowa linia energetyczna w południowo-zachodniej części działki oraz energetyczna linia napowietrzna zasilająca budynek możliwy do rozbiórki – do likwidacji.

5.  Budynki przemysłowo-składowe i usługowe należy sytuować i projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Ze względu na położenie w terenie zakwalifikowanym w planie ogólnym jako strefa o wybitnych walorach urbanistyczno-kraj-obrazowych (podnóże Góry Mikołajskiej), forma zabudowy winna być zindywidualizowana i zharmonizowana z otoczeniem oraz cechować się wysokim poziomem estetycznym i architektonicznym, odpowiednią kompozycją, stylistyką, stosowną kolorystyką i detalem.

6.  Zaleca się wprowadzenie na teren działki zieleni urzędowej wszędzie tam, gdzie będzie to tylko możliwe. Należy bezwzględnie zachować zieleń wysoką od strony ulicy Legnickiej.

7.  Uzbrojenie terenu zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, według którego obiekt będzie podłączony do istniejących, przebiegających w ul. Legnickiej sieci: wodnych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i gazowych. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zasadę stosowania proekologicznych systemów ogrzewania: gazowego, elektrycznego bądź olejowego. W zakresie usuwania nieczystości stałych przewiduje się budowę boksów na pojemniki na odpadki, segregację odpadków i systematyczne wywożenie ich na komunalne wysypisko.

8.  Obsługę komunikacyjną zapewnia ulica Legnicka – wjazd główny oraz ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego – wjazd dodatkowy.

§ 5

Jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa nieruchomość, której wartość, skutkiem uchwalenia planu wzrosła, Burmistrz Miasta Złotoryi pobiera decyzją, jednorazową opłatę równą 30% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 6

Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratunkowych robót archeologicznych.

§ 7

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 8

1.  Z dniem wejścia planu w życie wygasają ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotoryi, uchwalonego uchwałą
nr III/16/88 z dnia 23 marca 1988 r. (Dz. Urz. Województwa Legnickiego Nr 8, poz. 65 z dnia 2 maja 1988 r.), dotyczące terenu objętego niniejszym planem.

2.  Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu sprzeczne z ustaleniami niniejszego planu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Złotoryi.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

EUGENIUSZ POŻAR


Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2001 r. (poz. 1357)