D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 29 września 2000 r. Nr 36

Treść:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 635

nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2000 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie gminy Kłodzko i powiatu kłodzkiego w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisa wolno żyjącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1776

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 636

nr XVII/103/2000 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia dodatkowego stałego obwodu głosowania, ustalenia granicy, numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1776

poz. 637

nr 214/XXVI/00 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1777

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 638

nr XX/118/2000 Rady Gminy w Malczycach z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zmian w podziale gminy Malczyce na stałe obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1778

poz. 639

nr XVII/120/2000 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/2/98 Zarządu Gminy Łagiewniki z dnia 19 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Łagiewniki, Rady Powiatu Dzierżoniów i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 11 października 1998 r. . . .

1779

DECYZJE:

poz. 640

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2000 r. nr OWR-820/134-A/47/2000/II/JJ zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Dolnośląskiego Zakładu Termoenergetycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1780

poz. 641

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 września 2000 r. nr OWR-820/1276-B/29/2000/I/JK zmieniająca termin obowiązywania taryfy dla ciepła 1/99 Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu .

1782

INFORMACJA:

poz. 642

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji nr WCC-889/ /102/N/3/2000/BP w sprawie udzielenia koncesji Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Szklarskiej Porębie na wytwarzanie ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1784

OBWIESZCZENIE:

poz. 643

Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Sobótce z dnia 24 września 2000 r. o wynikach referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Sobótce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1784

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 września 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362