Poz. 207

ZARZĄDZENIE NR 40

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 29 marca 2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przy ustaleniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomo-

ści jak również w sprawie określenia umownych stawek oprocentowania

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 91, poz. 577, zm. 1999 r. Nr 70, poz. 778) oraz na podstawie art. 68 ust. 1, art. 70, ust. 4, art. 84, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741; zm. 1998 r. Nr 106, poz. 668; zm. 1999 r. Nr 49, poz. 484; Nr 86, poz. 966; zm. 2000 r. Nr 6, poz. 70).

 

§ 1

W przypadku sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz sprzedaży budynków i innych obiektów znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość, odpowiedni ze względu na położenie nieruchomości starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, może udzielić bonifikaty nie wyższej niż 40% jeżeli nieruchomość zbywana jest:

  1. na realizację celów publicznych o których mowa w art. 6 pkt. 1, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  2. na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
  3. kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej.

§ 2

Jeżeli nieruchomość zbywana jest jako lokal mieszkalny w trybie określonym w art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy miejscowo starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, może od ceny nieruchomości ustalonej nie niżej niż jej wartość, udzielić bonifikaty w wysokości:

70% – w przypadku jednorazowej spłaty całej należności,

40% – w przypadku spłaty należności w ratach.

§ 3

W przypadku rozłożenia na raty ceny nieruchomości Skarbu Państwa sprzedawanej osobom o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy przywołanej w § 2, rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu równemu 40% stopy podstawowej kredytu refinansowego stosowanej przez NBP.

 

§ 4

Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może udzielać bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, obniżając je nie więcej niż o 40%, jeżeli nieruchomość została oddana w trwały zarząd na:

  1. realizację celów publicznych o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  2. siedzibę organów administracji państwowej i sądów nie wymienionych w art. 60 ustawy o której mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, oraz prokuratur,
  3. siedzibę zakładów karnych i zakładów dla nieletnich.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

WITOLD KROCHMAL